W dniu 25 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42), która w drodze tzw. przepisów epizodycznych, istotnie zmodyfikowała regulacje ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zmiany wynikające z przywołanej ustawy objęły przede wszystkim instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, wykorzystujące biogaz, w tym m.in. biogaz rolniczy oraz biogaz pozyskiwany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Zmiany te koncentrują się przede wszystkim wokół:

 • dopuszczalności migracji określonych instalacji odnawialnych źródeł energii z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP,

a nadto

 • wprowadzają nowy rodzaj uprawnień, adresowanych do zamkniętego katalogu dotychczasowych beneficjentów systemów wsparcia, polegający na możliwości zmiany kwalifikacji danej instalacji odnawialnego źródła energii, skutkującej uzyskaniem wyższej ceny referencyjnej, w tym w szczególności w ramach aukcji już rozstrzygniętych oraz pozytywnie zweryfikowanych deklaracji w systemach FIT/FIP.

Z kolei, w dniu 28 lutego br., Minister Energii skierował do konsultacji publicznych, jak również do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Energii UD 477), wskazując zarazem na potrzebę pilnego wprowadzenia projektowanych zmian. Tekst nowelizacji procedowanej obecnie w ramach rządowego procesu legislacyjnego dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260.

Postanowienia przedmiotowego projektu doprecyzowują wybrane, funkcjonujące obecnie definicje legalne ustawy o odnawialnych źródłach energii, usuwają wątpliwości interpretacyjne związane z zasadami kumulacji pomocy inwestycyjnej, modyfikują formułę obliczania jednostkowej opłaty zastępczej (index „Ozjo”), doprecyzowują zasady sprzedaży energii elektrycznej w systemach FIT/FIP oraz modyfikują graniczny termin uczestnictwa w tych systemach. Nowelizacja uszczegóławia ponadto zasady ogłaszania i przeprowadzania aukcji, przewidując tzw. harmonogram aukcji uzgadniany przez Prezesa URE z ministrem właściwym do spraw energii, liberalizuje zakres związania zwycięską ofertą aukcyjną m.in. poprzez dopuszczenie jej jednokrotnej aktualizacji, a także usuwa, bądź łagodzi wybrane sankcje karne przewidziane w katalogu objętym art. 168 ustawy.

Na etapie prac nad projektem ustawy, w wyniku uzgodnień międzyresortowych, a także konsultacji publicznych, szereg projektowanych przepisów uległo modyfikacji, a część z nich znalazła się poza zakresem procedowanej nowelizacji.

Chcąc przybliżyć Państwu najnowsze modyfikacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, jak również zapoznać z najbardziej aktualną wersją procedowanych zmian, uwzględniającą dotychczasowy przebieg procesu legislacyjnego, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

 

NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

– Jednostki OZE, CHP

– Aukcje w roku 2019

które odbędzie się w Warszawie, w dniu 25 lipca 2019 r.

 

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie aktualna wykładnia kluczowych regulacji znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym między innymi:

 • nowa struktura cen referencyjnych,
 • nowe „koszyki aukcyjne”,
 • warunki migracji z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP,
 • dopuszczalność zmiany kwalifikacji instalacji w systemach FIT/FIP,
 • dopuszczalność zmiany kwalifikacji instalacji objętej zwycięską ofertą,
 • zasady rozliczeń ujemnego zasada dedykowane instalacjom biogazowym, wytwarzającym energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji,
 • zasady rozliczeń nienależnie wypłaconej pomocy publicznej.

Prowadząca przedstawi również procedowane aktualnie zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, dokona analizy zgłoszonych uwag, które w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych zyskały akceptację wnioskodawcy, a także omówi potencjalne skutki przyjęcia projektowanych przepisów, z uwzględnieniem ich najbardziej aktualnego (zmodyfikowanego) brzmienia, w obszarze:

 • zasad sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w systemach FIT/FIP,
 • procedury prekwalifikacji – rezygnacji z wymogu przedkładania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji,
 • warunków dopuszczalności oraz procedury aktualizacji zwycięskiej oferty,
 • przesłanek zastosowania sankcji karnej w przypadku naruszenia zobowiązania do wytworzenia/sprzedaży określonego w ofercie wolumenu energii elektrycznej w 3-letnich okresach rozliczeniowych,
 • modyfikacji reguł obrotu gwarancjami pochodzenia,
 • obowiązywania umów przyłączeniowych, o których mowa w art. 191 ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • zasad rozliczeń „dodatniego” ujemnego salda,
 • regulacji przejściowych oraz zasad przeprowadzania aukcji w roku 2019.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Spotkanie poprowadzi:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert
ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Doświadczony praktyk w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a takżew zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Instalacje CHP w ustawie o odnawialnych źródłach energii

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. Kierunki zmian w procedowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD 477)

 

III. Aukcje po nowelizacji

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

IV. Zmiany projektowane w systemach FIT/FIP

 

V. Istotne zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda, sposobu składania oświadczeń woli w tym zakresie oraz uprawnień operatora rozliczeń energii odnawialnej

 

VI. Przepisy przejściowe

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Bardzo profesjonalnie przygotowane seminarium”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Łukasz Nigot Termall

„Bardzo interesujące szkolenie, ciekawe rozmowy, dyskusje, spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Agnieszka Ludzińska Zarządca Rozliczeń

„Dobra organizacja, bardzo wysoki poziom prelekcji”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Stanisław Zachmost PGE

„Merytoryczne”

11 lipca 2018, Warszawa

Romuald Bogusz Polish Wind Power

„Bardzo ciekawe szkolenie, korzystne spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Joanna Nakonieczna Zarządca Rozliczeń

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

BiznesAlert.pl

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1390 Nowelizacja ustawy o OZE A.D. lipiec 2019
  • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
   1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 18 lipca 2019

            1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 19 lipca 2019

  • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
  • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Al. Jerozolimskie 27

  Warszawa

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY