16 maja 2019 zapraszamy do Warszawy i udziału w seminarium:

 

DREWNO ENERGETYCZNE

– projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych

– dokumentowanie biomasy

– zasady kwalifikacji  odpadu drzewnego jako biomasy na cele energetyczne

 

W trakcie spotkania szczegółowo omówiony zostanie oczekiwany przez branżę projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego, który pojawił się na stronach RCL pod koniec stycznia br. i który ma istotne znaczenie w kontekście pozyskiwanego przez wytwórców ciepła i energii z biomasy „leśnej” wsparcia w postaci zielonych certyfikatów. Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 119a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).

W rozporządzeniu przyjęto kryteria, które pozwolą zaklasyfikować jako drewno energetyczne surowiec drzewny w postaci:

 • Drewna okrągłego (gdy spełnia co najmniej jedną z wymienionych w rozporządzeniu cech jakościowo-wymiarowych)
 • Drewna łupanego (gdy spełnia co najmniej jedną z wymienionych w rozporządzeniu cech jakościowo-wymiarowych)
 • Pozostałości drzewnych (sortyment, który swoim zakresem obejmuje: drewno małowymiarowe, chrust, igliwie i liście, korę, korzenie i karpy, drewno o minimalnej średnicy w górnym końcu co najmniej 5 cm bez kory (7 cm w korze), którego długość oraz cechy jakościowe nie pozwalają na zaklasyfikowanie go do pozostałych sortymentów zaliczanych do drewna użytkowego)
 • Karpiny
 • Pozostałości poprodukcyjnych (w tym odpady, będące efektem przerobu drewna – powstających w zakładach przerobu czystego drewna: trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy, lub pochodzące z przetworzenia tych postaci, w tym brykietów i peletów)
 • Odpadów czystego drewna poużytkowego (pochodzące w szczególności z niezanieczyszczonych palet drewnianych i innych niezanieczyszczonych opakowań drewnianych)
 • Odpadów innych niż ww. a w szczególności inne niż niebezpieczne odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji  płyt, mebli, papieru, tektury itp.

Nasi Eksperci omówią również aktualne zasady dokumentowania biomasy oraz zasady kwalifikacji  odpadu drzewnego jako biomasy na cele energetyczne.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 13:20

II. Zasady kwalifikacji  odpadu drzewnego jako biomasy na cele energetyczne

13:20 - 14:20

Lunch

14:20 - 16:30

III. Aktualne zasady dokumentowania biomasy

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Łukasz Wróbel

Łukasz Wróbel

Ekspert ds. drewna energetycznego

Łukasz Wróbel, wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska, posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w pracy w resorcie. Były attache leśny w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.Wielokrotny przedstawiciel Polski na spotkaniach międzynarodowych.  Posiada szerokie doświadczenie  zarówno na polu międzynarodowym jak i krajowym. Specjalizuje się w pozyskaniu oraz wykorzystaniu surowca drzewnego.

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, Manager Produktu ZKP, Auditor Wiodący, SGS Polska

Ilona Olsztyńska – SGS Polska Sp. z o.o. Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS, a także jest wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i za granicą. Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

Organizator

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobę

Wybierz warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 990 Drewno energetyczne – rozporządzenie, dokumentowanie, kwalifikacja odpadu drzewnego Udział - cena regularna Udział - cena promocyjna dla uczestników 8 Forum Biomasy i Pelletu
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  990,00 PLN netto + VAT – cena promocyjna dla uczestników 8 Forum Biomasy i Pelletu w Elblągu
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30 kwietnia 2019
  1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 maja 2019
 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Al. Jerozolimskie 27

Warszawa

Aleje Jerozolimskie, kamienica nr 27. Wzniesiona dla Zygmunta Regelmana wg projektu znakomitego architekta Stefana Szyllera w roku 1893. Stefan Szyller projektował głównie w Warszawie, jest autorem projektów około stu kamienic oraz licznych kościołów, a m.in. Bramy Głównej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Kamienica Regelmana jest to jedyna zachowana kamienica sprzed II Wojny Światowej na odcinku pomiędzy ul. Marszałkowską i ul. Kruczą. W trakcie powojennej odbudowy miasta uproszczono detale zdobiące elewację oraz zlikwidowano balkony. Do 1971 wysiedlono wszystkich mieszkańców, a następnie rozebrano oficyny. Pierwotnie trzypiętrowa, dwupiętrowa nadbudowa dobudowana w latach 1978-1980, aby dostosować wysokość kamienicy do otaczających ją budynków.

Pięknie wyremontowana w roku 2015. Kilkakrotnie zmieniała właścicieli – aktualnie jest własnością Alior Bank.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY