Szanowni Państwo,

w dniu 14 lipca 2018 weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276), które obok szeregu modyfikacji zasad funkcjonowania systemu aukcyjnego, wprowadziły nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tj. tzw. system taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium).

Komisja Europejska decyzją z dnia 13 grudnia 2017 r. zatwierdziła polski program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w tym zakresie. Niemniej, warto pamiętać, iż analiza i ocena programu przewidzianego w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii, w aspekcie wspólnotowych zasad pomocy państwa, w tym w szczególności przyjętych w 2014 r. wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1), nie objęła systemów FIT/FIP.

W aktualnym stanie prawnym istnieje zatem wątpliwość, czy systemy FIT/FIP będą podlegały procedurze pełnej notyfikacji, kończącej się wydaniem przez Komisję Europejską stosownej decyzji, czy też proces ten będzie realizowany w drodze zgłoszenia dokonywanego w oparciu o przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE seria L, nr 187, s. 1, z późn. zm.) – jako program pomocowy, który winien zostać wyłączony z obowiązku notyfikacji ze względu na jego zgodność z przepisami tego Rozporządzenia.

W piśmie z dnia 23 lipca 2018 r., Minister Energii wyjaśnił m.in., że dokona „(…) zgłoszenia pomocy publicznej w zakresie FIT oraz FIP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z procedurą.”. W tym kontekście warto podkreślić, że zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny, a Komisja w ramach prowadzonego monitoringu jest uprawniona podjąć czynności sprawdzające, zmierzające do weryfikacji zgodności pomocy udzielanej w ramach „wyłączeń grupowych” z regulacjami wspólnotowymi.

 

Chcąc przybliżyć Państwu status prawny systemów FIT/FIP, zasady ich funkcjonowania, a także procedury i wymagania formalne dotyczące obecnych oraz przyszłych beneficjentów przywołanych form pomocy publicznej, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

FIT i FIP – nowe systemy wsparcia energii z OZE,

które odbędzie się 19 lutego 2019 w Warszawie

 

W trakcie spotkania, które w całości dedykujemy systemom FIT/FIP, przedstawimy szczegółowe zasady składania deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, korzyści, a także ryzyka wynikające z udziału w tych systemach, dokonamy porównania zakresu uprawnień i obowiązków wynikających z systemów FIT/FIP oraz z systemu aukcyjnego, a nadto w przystępny sposób wyjaśnimy:

 • zasady wejścia do systemów FIT/FIP – katalog podmiotów uprawnionych – warunki uczestnictwa w systemie,
 • wymagania formalne w obszarze zasad składania deklaracji FIT/FIP,
 • przebieg procedury weryfikacji deklaracji – opłata rezerwacyjna/gwarancja bankowa,
 • zasady badania „trudnej sytuacji” przedsiębiorstw – konieczny zakres zastosowania regulacji wspólnotowych,
 • zasady wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • badanie „efektu zachęty” dla instalacji planowanych do uruchomienia,
 • znaczenie parametru stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM),
 • zasady kumulacji pomocy inwestycyjnej,
 • możliwe formy wsparcia z uwzględnieniem poziomu cen referencyjnych
 • zasady rozliczania i pokrywania ujemnego salda,
 • obowiązek dokonywania w okresie wsparcia korekty ceny („cena skorygowana”),
 • rodzaje i charakter zobowiązań w systemach FIT/FIP – termin na wytworzenie po raz pierwszy /termin na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP
 • podpisywanie umów ze sprzedawcą zobowiązanym
 • podstawowe zasady współpracy uczestników systemów FIT/FIP z operatorem rozliczeń energii odnawialnej – Zarządcą Rozliczeń S.A.

 

Z pewnością nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym omówienie praktycznych aspektów zgłaszanych przez Państwa zagadnień problemowych!

Prowadząca omówi dodatkowo najnowsze modyfikacje w zakresie zasad udziału w systemach FIT/FIP instalacji biogazowych, wytwarzających energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, które stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych w ostatnich dniach do ustawy o odnawialnych źródłach energii, na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Serdecznie zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:15 - 8:30

Rejestracja i poranna kawa

8:30 - 10:30

I. Systemy FIT/FIP w ustawie o odnawialnych źródłach energii

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:45

II. Istota systemów FIT/FIP

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:30

III. Zakres uprawnień i obowiązków w systemach FIT/FIP

 

IV. Regulacje przejściowe – akty wykonawcze

14:30 - 15:30

Lunch i zakończenie seminarium

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE
Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GRAMwZIELONE.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 FIT i FIP – nowe systemy wsparcia energii z OZE
  • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
   1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 12.02.2019

            1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 13.02.2019

  • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
  • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

  Poprzednie edycje

  location

  Warszawa

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY