Szanowni Państwo,

mocno oczekiwany przez inwestorów projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii został w październiku podpisany przez Prezydenta i nowelizacja weszła już w życie.

Projektowane regulacje przewidują szereg niezwykle istotnych zmian w obszarze funkcjonujących systemów wsparcia.

Mają one na celu m.in.:

➡ graniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji – zmiana kwalifikacji obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy,

➡ wprowadzenie definicji legalnej „łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej” – jako jednego z kluczowych parametrów systemu aukcyjnego, determinującego m.in. udział danej instalacji OZE we właściwym koszyku aukcyjnym,

➡ wprowadzenie nowej formuły kalkulacji ilości i wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego w kolejnych następujących po sobie latach kalendarzowych,

➡ dokonanie zmian w obszarze zasad realizacji zobowiązania aukcyjnego oraz przepisów sankcyjnych,

skrócenie okresu kompensacji tzw. „dodatniego ujemnego salda”,

➡ uporządkowanie treści obowiązujących przepisów, jak również doprecyzowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

oraz

➡ przedłużenie maksymalnego okresu:

 • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim,
 • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP,
 • obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do pokrycia ujemnego salda w ramach systemu aukcyjnego

– do dnia 30 czerwca 2047 r., który jest zbieżny z projektowanym obecnie maksymalnym terminem udzielenia pomocy publicznej, tj. do 31 grudnia 2027 r.

 

Projekt ustawy zakłada także przedłużenie o dodatkowe 2 lata możliwości uzyskania pomocy operacyjnej w formule FIT/FIP przez instalacje wodne i biogazowe o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat. Projektowane w tym obszarze przepisy mają znaleźć zastosowanie również względem instalacji, które obecnie są już beneficjentami systemów FIT/FIP oraz względem instalacji, dla których okres zakupu energii po stałej cenie lub okres, w którym przysługiwało prawo do pokrycia ujemnego salda, zakończył się przed wejściem w życie procedowanej nowelizacji.

Jednocześnie, projektodawca zdecydował o ponownym wprowadzeniu do systemu prawnego współczynnika korygującego 0,5, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2035 r., dla świadectw pochodzenia przysługujących energii elektrycznej wytworzonej w tzw. instalacjach współspalających.

Nowelizacja przewiduje dodatkowo skrócenie okresu kompensacji dodatniego salda do trzech lat, z terminem zwrotu do 30 czerwca czwartego roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie, co niewątpliwie wprowadzi większą przejrzystość i pewność funkcjonowania podmiotów biorących udział w systemie aukcyjnym, m.in. z uwagi na brak konieczności jednokrotnej całościowej weryfikacji 15 lat korzystania z systemu.

Chcąc przybliżyć Państwu brzmienie projektowanych regulacji, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza do udziału w seminarium

 

Nowelizacja ustawy o OZE A. D. 2021

– istotne zmiany w systemach wsparcia, nowy zakres uprawnień i obowiązków inwestorów

24 listopada 2021 I Warszawa & online

 

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową dyskusję ❗

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

I. Zakres i cel nowelizacji

 

II. Zmiany w warunkach wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

III. Systemy FIT/FIP

 

IV. System aukcyjny

13:20 - 13:40

Przerwa

13:40 - 15:30

V. Przepisy zmieniające i przejściowe

 

Po szczegółowy program seminarium zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadząca

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 1290 Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2021 listopad 2021 Online: 1 190,00 PLN + VAT Stacjonarnie: 1 290,00 PLN + VAT
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

  Stacjonarnie: 1 290,00 PLN + VAT

  Online: 1 190,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  seminarium odbędzie się hybrydwow:

  stacjonarnie w Warszawie

  oraz 

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2021 listopad 2021

  Jesteś zainteresowany tematem systemów wsparcia OZE❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane