Kwestia finansowania zrównoważonego rozwoju, czy też zrównoważonego inwestowania, zyskuje na znaczeniu na świecie, w Europie, a także i w Polsce. Szereg globalnych inicjatyw, w tym m.in. ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, Porozumienie paryskie czy Agenda 2030 rzuciły nowe światło na kwestie klimatyczne i cele środowiskowe. Chcąc osiągnąć te cele, zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej, potrzeba dodatkowych 180 mld EUR rocznie (lub wg wyliczeń EIB nawet 270 mld EUR rocznie). Skala inwestycji wykracza poza możliwości sektora publicznego.

18 czerwca 2020 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie utworzenia pierwszego na świecie systemu klasyfikacji – „zielonej listy” dla zrównoważonych działalności gospodarczych, inaczej taksonomii.

Rozporządzenie w sprawie taksonomii nakreśla ogólne ramy, które pozwolą na  stopniowy rozwój ogólnounijnego systemu klasyfikacji dla zrównoważonych środowiskowo działalność gospodarczych.

Wyróżniono sześć celów środowiskowych:

 1. Łagodzenie zmian klimatu
 2. Dostosowanie do zmian klimatu
 3. Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
 6. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów

Działalność gospodarcza musi spełniać cztery wymagania, aby się zakwalifikować:

 1. Zapewniać znaczący wkład do co najmniej jednego z sześciu powyższych celów środowiskowych;
 2. Wykazywać „brak znaczącej szkody” dla innych celów środowiskowych;
 3. Zgodność z kryteriami technicznymi;
 4. Zgodność z minimalnymi gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

Ogólnoeuropejski system klasyfikacji oznacza, że ​​mamy jednolity i zharmonizowany sposób ustalania jakie działania gospodarcze można uznać za zrównoważone. Jest to niezbędne, aby UE mogła stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r.

Taksonomia:

 • daje UE, państwom członkowskim, uczestnikom rynku i konsumentom wspólne zrozumienie co do tego, jaką działalność gospodarczą można jednoznacznie uznać za zrównoważoną środowiskowo;
 • chroni prywatnych inwestorów i konsumentów, unikając „ekologicznego pseudomarketingu”, tzw. green-washing;
 • ułatwia inwestycje transgraniczne i unika rozdrobnienia rynku poprzez zapewnienie jednego systemu klasyfikacji;
 • zapewnia solidne podstawy, aby pomóc w ukierunkowaniu przepływów kapitału w kierunku zrównoważonych inwestycji.

Kto będzie musiał korzystać z systemu klasyfikacji i w jaki sposób?

System będzie musiał być używany przez:

 • państwa członkowskie i Unię Europejską;
 • uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe: uczestnicy rynku finansowego, zgodnie z definicją w rozporządzeniu w sprawie ujawniania informacji, będą zobowiązani do ujawnienia informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie inwestycje leżące u podstaw ich produktu finansowego wspierają działalność gospodarczą spełniającą wszystkie kryteria dla zrównoważonego rozwoju środowiska zgodnie z rozporządzeniem w sprawie taksonomii;
 • spółki finansowe i niefinansowe objęte raportowaniem niefinansowym – Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Dotyczy to dużych spółek użyteczności publicznej zatrudniających ponad 500 pracowników, obejmując około 6000 dużych firm i grup w całej UE.

Państwa członkowskie, Unia Europejska i uczestnicy rynku będą musieli zacząć przestrzegać nowych wymagań od grudnia 2021 r.

Ten system klasyfikacji może być również stosowany na zasadzie dobrowolności przez innych uczestników rynku niż tych ujętych w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Przede wszystkim ten system powinien pomagać podmiotom w celu pozyskania środków finansowych na zrównoważone działalności.

Jakie rodzaje działalności będą się kwalifikować do tego systemu klasyfikacji?

Porozumienie polityczne uznaje trzy różne rodzaje działalności gospodarczych zrównoważonych środowiskowo:

 • działalności, które same w sobie przyczyniają się znacząco do jednego z sześciu celów środowiskowych,
 • działalności przejściowe: czyli takie, dla których nie ma wykonalnych pod względem technologicznym i ekonomicznym alternatywnych rozwiązań niskoemisyjnych, ale które wspierają przejście do gospodarki neutralnej dla klimatu w sposób zgodny ze ścieżką ograniczania wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu przedindustrialnego, na przykład poprzez stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych,
 • działalności umożliwiające: działania, które umożliwiają innym działaniom wniesienie znaczącego wkładu w realizację jednego lub większej liczby celów, o ile działalność ta:
  •  nie prowadzi do zablokowania w aktywach, które podważają długoterminowe cele środowiskowe, biorąc pod uwagę ekonomiczny okres użytkowania tych aktywów;
  •  ma znaczący pozytywny wpływ na środowisko na podstawie cyklu życia.

Porozumienie wyraźnie wyklucza kwalifikowanie się do działalności związanych z wytwarzaniem energii ze stałych paliw kopalnych.

Chcąc umożliwić Państwu jak najlepsze przygotowanie się do nadchodzących zmian i nowych wymagań inwestycyjnych, zapraszamy do udziału w II edycji szkolenia online:

 

TAKSONOMIA – ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE

– jako główny kierunek rozwoju proekologicznych inwestycji i realizacji polityki klimatycznej

21 stycznia 2020 I @online

 

Podczas szkolenia w rzeczowy a zarazem przystępny sposób – przybliżymy Państwu najważniejsze zapisy rozporządzenia, do których będą się musieli dostosować przedsiębiorcy.

 

Do pobrania: Tekst_rozporządzenia_ws_taksonomii_PL

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się w formie online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! 

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

* źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/zrownowazone-finansowanie

Program

9:15 - 9:30

Logowanie do systemu

9:30 - 10:30

Taksonomia a Nowa Polityka Klimatyczna i Polityka Green Dealu – wprowadzenie

 • wytyczne Nowego Zielonego Ładu oraz polityki klimatycznej
 • taksonomia finansowa – wprowadzenie do tematu
 • regulacje prawne i dokumenty programowe dotyczące taksonomii finansowej
 • planowane zmiany w legislacji w zakresie zrównoważonego finansowania i realizacji polityki kliamtycznej – czyli co jeszcze przed nami?
10:30 - 10:40

Przerwa 

 

 

10:40 - 12:10

Taksonomia finansowa

 • omówienie jednolitego systemu klasyfikacji (tzw. taksonomii) zrównoważonych form działalności gospodarczej oraz standardów dotyczących zielonych obligacji i wskaźników referencyjnych dla celów porównawczych
 • narzędzie taksonomii – TEG – raport końcowy dotyczący taksonomii UE – systematyki działalności gospodarczej z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych.
 • kto będzie zobowiązany do stosowania wymagań nowej taksonomii- nowe wyzwania biznesowe i rynkowe
 • zasady finansowania nowych inwestycji zgodnie z założeniami nowej taksonomii
 • jak przygotować inwestycję pod kątem wymagań Zrównoważonego Finansowania
12:10 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:30

Sześć celów środowiskowych taksonomii finansowej 

 • Łagodzenie zmian klimatu
 • Dostosowanie do zmian klimatu
 • Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
 • Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów
13:30 - 14:00

Sesja Q&A

Prowadząca

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Ekspert z zakresu innowacji, technologii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju

Certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń.

Ekspertka z  zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

Od 8 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka.

Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki pomocy publicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]. Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

Od kilku lat zarządza przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie termicznej obróbki biomasy jak toryfikat i biowęgiel.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  590 Taksonomia – zrównoważone finansowanie styczeń 2021
  • Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu:

   490,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Wychodząc naprzeciw aktualnie panującej sytuacji i dbając o Państwa bezpieczeństwo a jednocześnie nie chcąc, aby tracili Państwo możliwość udziału w naszych interesujących wydarzeniach – zapraszamy do udziału w szkoleniu w formie webinaru online.

  Co to oznacza?

  Że nie wychodząc z domu lub firmy i na każdym nośniku z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon) mogą Państwo brać czynny udział w naszym wydarzeniu.

  Pytania? Zapraszamy do kontaktu

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Taksonomia – zrównoważone finansowanie styczeń 2021

  Jesteś zainteresowany szkoleniem online❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane