Polityka klimatyczna UE postrzega technologie magazynowania energii elektrycznej jako kluczowe dla wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawianych. Większe wykorzystanie magazynów energii będzie zatem wspierać realizowanie ambitnych celów unijnej polityki w zakresie energii i klimatu, przewidującej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r., 40% w 2030 r., a następnie 80% w roku 2050. Ocenia się również, że magazynowanie energii elektrycznej na szeroką skalę będzie stanowić kluczowy czynnik usprawniający funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności wpływając z jednej strony na możliwość absorpcji większych wolumenów generacji energii ze źródeł odnawialnych, z drugiej zaś na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej otworzył nowe możliwości jej praktycznego wykorzystania w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego, czego obecny stan regulacji nie uwzględnia. Procedowane zmiany mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier uniemożliwiających uzyskanie z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Warto zaznaczyć, że magazyny energii elektrycznej, między innymi przez wspieranie integracji OZE, wpisują się w realizację obowiązującej obecnie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

 

Chcąc przybliżyć Państwu zakres aktualnych regulacji w obszarze zasad funkcjonowania magazynów energii Zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w III edycji seminarium:

 

MAGAZYNY ENERGII

– aktualne i projektowane regulacje, perspektywy rozwoju

19 listopada 2021 I Katowice

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:15 - 9:30

Rejestracja

9:30 - 11:15

Magazynowanie energii – aktualne i projektowane regulacje

 • magazyny w prawie unijnym i polskim – bieżący stan prawny
 • bariery prawne
 • nowości regulacyjne zawarte w nowelizacji prawa energetycznego
 • przyłączanie magazynów do sieci i świadczenie usługi magazynowania
 • rejestry, koncesje, taryfy i opłaty
 • rola OSD i OSP
 • magazyny a instalacje OZE
11:15 - 11:30

Przerwa

11:30 - 13:30

Magazyny energii w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”

Magazyny energii – aktualny stan prawny:

 • definicje legalne
 • główne zagadnienia problemowe – zidentyfikowane bariery prawne
  i regulacyjne
 • zakres niezbędnych zmian ustawowych

Projektowane zasady funkcjonowania magazynów energii:

 • kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej
 • obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej
 • magazyn energii a postępowania taryfowe
 • koncesjonowanie i rejestracja magazynów energii
 • wymagania dotyczące warunków przyłączania – współpraca z siecią – zasady rozliczania energii pobranej z sieci na potrzeby magazynowania energii elektrycznej
 • magazyn energii a instalacje odnawialnego źródła energii
 • prawidłowe opomiarowanie magazynu energii a uprawnienia w systemach wsparcia przewidzianych ustawą o odnawialnych źródłach energii
 • definicja mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii
 • zmiany w obszarze definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii – cel, zakres modyfikacji – aukcje dla instalacji hybrydowych w roku 2021.
13:30 - 14:00

Sesja Q & A

Prowadzący

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

e-magazyny.pl

Portal o magazynach energii i energetyce dostarczający najnowszych i najważniejszych informacji z branży w Polsce i na świecie.

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 Magazyny energii – aktualne regulacje Katowice 2021 Udział stacjonarny
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Stacjonarnie: 1 190,00 PLN + VAT 

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

   

   

  Katowice

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Magazyny energii – aktualne regulacje Katowice 2021

  Jesteś zainteresowany tematem magazynów energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane