W dniu 9 sierpnia br. Prezydent RP podpisał wyczekiwaną ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W dniu 14 sierpnia 2019 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod pozycją 1524. Zgodnie z brzmieniem art. 28, nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji enumeratywnie wskazanych w tym przepisie, dla których terminy wejścia w życie określono odmiennie, tj. odpowiednio na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uchwalony tekst ustawy dostępny jest pod adresem:

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,877.html

Postanowienia przedmiotowej ustawy doprecyzowują wybrane, funkcjonujące obecnie w obrocie prawnym, definicje legalne ustawy o odnawialnych źródłach energii, doprecyzowują zasady kumulacji pomocy inwestycyjnej, modyfikują zasady sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP m.in. poprzez poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów tych systemów, a także przewidują wydłużenie okresu, w którym beneficjentom systemów FIT/FIP oraz systemu aukcyjnego przysługiwać będzie prawo do korzystania z tego rodzaju form pomocy publicznej.

Zmiany wynikające z nowelizacji dotknęły także koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, uzależniając możliwość jej uzyskania od spełnienia wymagań dotyczących wieku urządzeń wytwórczych oraz posiadania przez nie ważnych potwierdzeń zgodności z certyfikowanym typem urządzenia lub deklaracji zgodności z właściwymi normami. Nowelizacją objęto zasady obrotu gwarancjami pochodzenia, a także wprowadzono instytucję ich umarzania.

Co jednak najistotniejsze, nowelizacja określa jeden z najbardziej oczekiwanych, a zarazem podstawowych parametrów systemu aukcyjnego, tj. ilość i wartość energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podlegających sprzedaży w roku 2019, a zatem parametr bez którego przeprowadzenie tegorocznych aukcji nie byłoby możliwe. Nowelizacja precyzuje zasady ogłaszania i przeprowadzania aukcji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki aukcji z roku 2019, nakłada na Prezesa URE obowiązek uzgadniania z ministrem właściwym do spraw energii tzw. harmonogramu aukcji, liberalizuje zakres związania zwycięską ofertą aukcyjną m.in. poprzez dopuszczenie jej jednokrotnej aktualizacji, a nadto usuwa, bądź łagodzi wybrane sankcje karne przewidziane w katalogu objętym art. 168 ustawy.

Podkreślić należy, iż na etapie prac nad ustawą, szereg projektowanych przepisów uległo modyfikacji, a część z nich nie znalazła odzwierciedlania w ostatecznym kształcie nowelizacji. Sytuację skomplikowały dodatkowo tzw. „klauzula zawieszająca” przewidziana w art. 26 nowelizacji, która uzależniła zastosowanie wybranych przepisów w brzmieniu nadanym nowelizacją od decyzji Komisji Europejskiej oraz regulacje intertemporalne, przesądzające o konieczności zastosowania określonych przepisów w ich nowym względnie poprzednio obowiązującym brzmieniu.

Chcąc przybliżyć Państwu przepisy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyjaśnić kluczowe zagadnienia problemowe, które mogą pojawić się na etapie przygotowań formalnych do udziału w aukcji, a także uporządkować wnioski płynące z przyjętych zmian ustawy, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII – AUKCJE W ROKU 2019,

które odbędzie się 12 września 2019 w Warszawie

Spotkanie poświęcone zostanie zagadnieniom dotyczącym między innymi:

 • nowej struktury cen referencyjnych,
 • nowej kwalifikacji „koszyków aukcyjnych”,
 • zmian warunków udziału w aukcji, w tym procedury oceny formalnej oraz zasad uzyskiwania potwierdzenia przyjęcia deklaracji,
 • zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie inwestycyjnym objętym zwycięską ofertą,
 • zasad aktualizacji zwycięskiej oferty,
 • praw i obowiązków uczestników systemu aukcyjnego,
 • zasad rozliczeń ilości energii elektrycznej zaoferowanej do sprzedaży w systemie aukcyjnym oraz zasad rozliczeń ujemnego salda,
 • przesłanek zastosowania sankcji karnej w przypadku naruszenia zobowiązania do wytworzenia/sprzedaży określonego w ofercie wolumenu energii elektrycznej w 3-letnich okresach rozliczeniowych,
 • zasad kumulacji pomocy inwestycyjnej,
 • przesłanek zwrotu nienależnie wypłaconej pomocy publicznej,
 • ustalenia kręgu wytwórców uprawnionych do zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym,
 • ustalenia zakresu regulacji znajdujących zastosowanie do aukcji rozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji,
 • modyfikacji reguł obrotu gwarancjami pochodzenia,
 • obowiązywania umów przyłączeniowych, o których mowa w art. 191 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • zasad przeprowadzania aukcji w roku 2019.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Spotkanie poprowadzi:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert
ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Doświadczony praktyk w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a takżew zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Zakres i cel nowelizacji

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. Aukcje w roku 2019

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

III. Prawa i obowiązki beneficjentów aukcyjnego systemu wsparcia

 

IV. Zmiany w systemach FIT/FIP

 

V. Przepisy przejściowe

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Bardzo profesjonalnie przygotowane seminarium”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Łukasz Nigot Termall

„Bardzo interesujące szkolenie, ciekawe rozmowy, dyskusje, spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Agnieszka Ludzińska Zarządca Rozliczeń

„Dobra organizacja, bardzo wysoki poziom prelekcji”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Stanisław Zachmost PGE

„Merytoryczne”

11 lipca 2018, Warszawa

Romuald Bogusz Polish Wind Power

„Bardzo ciekawe szkolenie, korzystne spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Joanna Nakonieczna Zarządca Rozliczeń

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

BiznesAlert.pl

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 Nowelizacja ustawy o OZE A.D. wrzesień 2019
  • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
   1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 5 września 2019

            1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 6 września 2019

  • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
  • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem
   i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Al. Jerozolimskie 27

  Warszawa

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY