W dniu 25 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42), które w drodze tzw. przepisów epizodycznych, istotnie zmodyfikowała regulacje ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zmiany wynikające z przywołanej ustawy objęły przede wszystkim instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, wykorzystujące biogaz, w tym m.in. biogaz rolniczy oraz biogaz pozyskiwany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Zmiany te koncentrują się przede wszystkim wokół:

 • dopuszczalności migracji określonych instalacji odnawialnych źródeł energii z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP,

a nadto

 • wprowadzają nowy rodzaj uprawnień, adresowanych do zamkniętego katalogu dotychczasowych beneficjentów systemów wsparcia, polegający na możliwości zmiany kwalifikacji danej instalacji odnawialnego źródła energii, skutkującej uzyskaniem wyższej ceny referencyjnej, w tym w szczególności w ramach aukcji już rozstrzygniętych oraz pozytywnie zweryfikowanych deklaracji w systemach FIT/FIP.

Z kolei, w dniu 28 lutego br., Minister Energii skierował do konsultacji publicznych, jak również do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Energii UD 477), wskazując zarazem na potrzebę pilnego wprowadzenia projektowanych zmian. Tekst nowelizacji procedowanej obecnie w ramach rządowego procesu legislacyjnego dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260.

Postanowienia przedmiotowego projektu doprecyzowują wybrane, funkcjonujące obecnie definicje legalne ustawy o odnawialnych źródłach energii, usuwają wątpliwości interpretacyjne związane z zasadami kumulacji pomocy inwestycyjnej, modyfikują formułę obliczania jednostkowej opłaty zastępczej (index „Ozjo”), doprecyzowują zasady sprzedaży energii elektrycznej w systemach FIT/FIP oraz modyfikują graniczny termin uczestnictwa w tych systemach. Nowelizacja uszczegóławia ponadto zasady ogłaszania i przeprowadzania aukcji, przewidując tzw. harmonogram aukcji uzgadniany przez Prezesa URE z ministrem właściwym do spraw energii, liberalizuje zakres związania zwycięską ofertą aukcyjną m.in. poprzez dopuszczenie jej jednokrotnej aktualizacji, a także usuwa bądź łagodzi wybrane sankcje karne przewidziane w katalogu objętym art. 168 ustawy.

Chcąc przybliżyć Państwu ostatnie modyfikacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, jak również dobrze przygotować do nadchodzących zmian, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

 

NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

– Jednostki OZE, CHP

– Aukcje w roku 2019

które odbędzie się w Warszawie, w dniu 9 kwietnia 2019 r.

 

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie aktualna wykładnia kluczowych regulacji znowelizowanej ustawy o OZE, w tym między innymi:

 • nowa struktura cen referencyjnych,
 • nowe „koszyki aukcyjne”,
 • warunki migracji z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP,
 • dopuszczalność zmiany kwalifikacji instalacji w systemach FIT/FIP,
 • dopuszczalność zmiany kwalifikacji instalacji objętej zwycięską ofertą,
 • zasady rozliczeń ujemnego zasada dedykowane instalacjom biogazowym, wytwarzającym energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji,
 • zasady rozliczeń nienależnie wypłaconej pomocy publicznej.

Prowadząca omówi również projektowane zmiany oraz ich skutki w obszarze:

 • wprowadzenia nowego mechanizmu ustalania opłaty zastępczej,
 • zasad sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w systemach FIT/FIP,
 • procedury prekwalifikacji – rezygnacji z wymogu przedkładania prawomocnej decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji,
 • warunków dopuszczalności oraz procedury aktualizacji zwycięskiej oferty,
 • przesłanek zastosowania sankcji karnej w przypadku naruszenia zobowiązania do wytworzenia/sprzedaży określonego w ofercie wolumenu energii elektrycznej w 3-letnich okresach rozliczeniowych,
 • modyfikacji reguł obrotu gwarancjami pochodzenia,
 • zasad rozliczeń „dodatniego” ujemnego salda,
 • regulacji przejściowych oraz zasad przeprowadzania aukcji w roku 2019.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Spotkanie poprowadzi:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert
ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Doświadczony praktyk w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a takżew zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Instalacje CHP w ustawie o odnawialnych źródłach energii

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. Kierunki zmian w procedowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD 477)

 

III. Aukcje po nowelizacji

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

IV. Zmiany projektowane w systemach FIT/FIP

 

V. Istotne zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda, sposobu składania oświadczeń woli w tym zakresie oraz uprawnień operatora rozliczeń energii odnawialnej

 

VI. Przepisy przejściowe

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Bardzo profesjonalnie przygotowane seminarium”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Łukasz Nigot Termall

„Dobra organizacja, bardzo wysoki poziom prelekcji”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Stanisław Zachmost PGE

„Merytoryczne”

11 lipca 2018, Warszawa

Romuald Bogusz Polish Wind Power

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu
location

Warszawa

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY