Szanowni Państwo,

zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią i zastosowaniem.

Mając na uwadze aktualnie procedowaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza w tym obszarze szereg istotnych modyfikacji, w tym decyzję Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r., która na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa, zatwierdziła polski program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w tym zakresie, zagadnieniom tym pragniemy poświęcić kolejną – V edycję seminarium organizowanego przez powermeetings.eu:

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym
– odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

10 kwietnia 2018, Warszawa

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

Przedstawimy analizę aktualnie obowiązujących systemów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej, dokonując ich oceny pod kątem zgodności z rynkiem wewnętrznym oraz spełnienia kryteriów kwalifikowania ich jako pomocy publicznej.

W trakcie seminarium omówione zostaną procedowane obecnie przepisy ustawy nowelizującej ustawę o odnawialnych źródła energii, w tym m.in. zmodyfikowane brzmienie art. 39,w kontekście prawidłowego wypełnienia obowiązków nałożonych przez ten przepis na wytwórców energii elektrycznej zamierzających przystąpić do systemu aukcyjnego oraz zakres korelacji przedmiotowej normy ze zmodyfikowaną treścią art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3-4 i art. 79 ust. 8 ustawy o OZE.

W ramach programu, którego wartość szacuje się na 40 mld PLN (około 9,4 mld EUR), producentom energii ze źródeł odnawialnych zostanie przyznana pomoc państwa za pośrednictwem konkurencyjnych aukcji. Pierwsze aukcje odbyły się już w grudniu 2016 r., kolejne w czerwcu 2017 r., a większa ich liczba zostanie zorganizowana do końca czerwca 2021 r.

Komisja oceniła program pod kątem wspólnotowych zasad pomocy państwa, w tym w szczególności przyjętych przez Komisję w 2014 r. Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1). Zgodnie z Wytycznymi, system wsparcia energii ze źródeł odnawialnych powinien gwarantować, że wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i że nie występuje nadmierna kompensacja.

Treść decyzji Komisji Europejskiej w tym przedmiocie niewątpliwie istotnie determinuje zakres prac nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, zarówno poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, jak i w drodze wprowadzenia do niej całkowicie nowych regulacji prawnych, w tym w szczególności w obszarze zasad udzielania wsparcia. Warto podkreślić, iż Komisja nie zaakceptowała jeszcze wszystkich zasad nowego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, co niewątpliwie będzie determinować „koszyki aukcyjne” przewidziane na rok 2018.

W tym kontekście, w trakcie seminarium szczególnie wnikliwie przedstawimy Państwu zasady składania oświadczeń w zakresie pomocy publicznej, definicję „negatywną” pomocy publicznej, a także metodykę korekty ceny objętej ofertą – jako całkowicie nowy instrument przewidziany w ramach projektowanych zmian.

Omówione zostaną również projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny skorygowanej oraz zasad i przesłanki korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych” – w tym nowego parametru aukcyjnego, tj. 80% ilości energii objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji,
 • „ceny minimalnej” w aukcji oraz
 • nowego systemu taryf gwarantowanych – system FiTs i FiPs.

W trakcie seminarium, wyjaśnimy regulacje rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii (Dz. U. z 2016 r., poz.1962), w zakresie w jakim przepisy te znajdą zastosowanie do zwycięzców dotychczas przeprowadzonych aukcji,
tj. w szczególności w obszarze:

 • metodyki ustalania maksymalnej wartości pomocy publicznej,
 • metodyki ustalania skumulowanej wartości pomocy publicznej na potrzeby składania przez wytwórców oświadczeń, o których mowa w art. 39 ust. 8 ustawy o OZE,
 • zasad kalkulacji wartości pomocy publicznej otrzymanej przez wytwórcę w okresach sprawozdawczych oraz po zakończeniu okresu wsparcia,
 • zasad dyskontowania/waloryzacji otrzymanej pomocy publicznej,
 • zasad składania oraz elementów sprawozdań okresowych.

Jednocześnie, kierując się treścią projektowanych przepisów nowelizujących, uwzględniając zaproponowane w ich ramach regulacje przejściowe, podczas zajęć zaprezentowana zostanie analiza możliwości ewentualnego zastosowania aktualnie procedowanych przepisów w zakresie kumulacji pomocy publicznej do zwycięzców aukcji rozstrzygniętych w latach 2016-2017

Odrębny panel seminarium dedykujemy wsparciu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), która – w odróżnieniu od swej poprzedniczki – uwzględnia już regulacje wspólnotowe, przeciwdziałające „nadwsparciu”. W związku z przyjętą przez ustawodawcę w art. 20 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy regułą kumulacyjną, warunkującą możliwość uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, podczas seminarium omówimy zagadnienia związane z intensywnością pomocy oraz kosztami kwalifikowanymi dotyczącymi inwestycji w przedsięwzięcia efektywnościowe.

W toku zajęć postaramy się również przybliżyć Państwu pomoc publiczną dedykowaną instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, a także główne założenia prognozowanych w tym zakresie zmian w kierunku systemu aukcyjnego.

Spośród aktów wspólnotowych pragniemy zwrócić Państwa uwagę na:

 • Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE z dnia 28 czerwca 2014 r., seria C, Nr 200, s. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26 czerwca 2014 r., seria L, Nr 187, s. 1);
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 24 września 2015 r., seria L, Nr 248, s. 9) – procedura windykacyjna

– w ramach których omówione zostaną w szczególności kryteria oceny zgodności, reguły kumulacyjne, a także dopuszczalne progi intensywności pomocy.

W odniesieniu do regulacji krajowych nie zabraknie rzeczowej analizy przepisów:

 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.) oraz
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.),

– wzbogaconej o komentarze i praktyczne wskazówki związane z ich stosowaniem.

Przedmiot seminarium obejmował będzie również m.in. analizę zakresu głównych kompetencji organów właściwych w obszarze kontroli udzielania oraz weryfikacji udzielonej pomocy publicznej, a także charakteru i mocy wiążącej wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Zajęcia przybliżą Państwu status i pozycję Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z najbardziej reprezentatywnym w tym obszarze orzecznictwem, zakres uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także funkcję Zarządcy Rozliczeń S.A. jako operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jako organu organizującego i przeprowadzającego aukcję na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, wyposażonego w kompetencje kontrolne określone między innymi w przepisach art. 83 – 91 ustawy o OZE.

Celem spotkania, jest zaprezentowanie w przystępny, a zarazem przekrojowy sposób regulacji prawnych traktujących o pomocy publicznej (wsparciu) w sektorze energetycznym, w tym konsekwencji wynikających z ich ewentualnego naruszenia. Począwszy od analizy przepisów ogólnych, a kończąc na przepisach szczegółowych, pragniemy przedstawić Państwu kompendium wiedzy w obszarze pomocy publicznej, w tym przede wszystkim w aspekcie nowych zasad udzielania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym oraz w systemach FiT i FiP, przewidywanych w procedowanej obecnie nowelizacji przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W trakcie seminarium nie zabraknie również czasu na otwartą i rzeczową dyskusję, podczas której uczestnicy szkolenia będą mogli przedstawić własne stanowisko, względnie podzielić się wątpliwościami w zakresie wykładni i zastosowania analizowanych przepisów.

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

10 kwietnia 2018
8:45 - 9:00

Rejestracja

9:00 - 10:45

Pomoc publiczna – istota i przesłanki jej dopuszczalności

 1. Pomoc publiczna w przepisach wspólnotowych
 2. Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE z dnia 28 czerwca 2014r.,
  seria C, Nr 200, s. 1)
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26 czerwca 2014 r., seria L, Nr 187, s. 1)
 4. Pomoc publiczna w przepisach prawa krajowego
 5. Pomoc przyznana bezprawnie – analiza wybranych przepisów Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
  art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 24 września 2015 r., seria L, Nr 248, s. 9) – procedura windykacyjna
10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:00

Wsparcie odnawialnych źródeł energii w świetle projektu nowelizacji ustawy

 1. Przedmiot i cel nowelizacji – „warunki brzegowe” wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej – Case SA.43679 Polish support scheme for RES and relief for energy-intensive users – analiza rozstrzygnięcia KE oraz jego wpływu na zakres nowelizacji
 2. System świadectw pochodzenia a system aukcyjny – szczegółowa analiza regulacji prawnych dotyczących zasad udzielania wsparcia w aspekcie ich zgodności z rynkiem wewnętrznym – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Polski system świadectw pochodzenia – Pomoc państwa SA.37345 (2015/NN) w kontekście projektowanych zmian ustawy
 3. „Efekt zachęty” w systemie aukcyjnym, FiT i FiP
 4. Projektowany art. 39 i art. 39a ustawy o odnawialnych źródłach energii – szczegółowa analiza modyfikacji dotyczących
 5. Treści oferty w zakresie oświadczeń dotyczących pomocy publicznej w świetle znowelizowanych przesłanek odrzucenia ofert
 6. System Feed in Tariff (FiT) i Feed in Premium (FiP)
 7. Status i funkcja Zarządy Rozliczeń S.A. jako operatora rozliczeń energii odnawialnej – płatnika ujemnego salda – projektowane zmiany w obszarze zasad rozliczania ujemnego salda, w tym zasad rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym
 8. Kontrola otrzymanego wsparcia – zakres uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii
13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:15

Pomoc na wysokosprawną kogenerację oraz efektywność energetyczną

 1. Charakter pomocy na wysokosprawną kogenerację – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2016 r. – Świadectwa pochodzenia dla wytwórców energii w wysokosprawnej kogeneracji – Pomoc państwa SA.36518 (2016/NN) – co dalej ze wsparciem wysokosprawnej kogeneracji?
 2. Wsparcie w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r., poz. 831)
15:15 - 16:15

Szczegółowa analiza aktów wykonawczych

 1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii (Dz. U. z 2016r., poz.1962) – zakres zastosowania przepisów rozporządzenia do zwycięzców dotychczas przeprowadzonych aukcji w kontekście projektowanych przepisów przejściowych ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym
 2. Pomoc inwestycyjna
16:15 - 16:30

Podsumowanie i zakończenie seminarium

Prowadząca

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE
Wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:

 • 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 3 kwietnia 2018
 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 4 kwietnia 2018
 • Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na szkolenie jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmianw programie szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży