Szanowni Państwo,

zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą, w kontekście regulacji wspólnotowych oraz krajowych, w tym nieustanie zmieniającego się otoczenia prawnego, szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią oraz zastosowaniem.

Mając na uwadze aktualnie procedowaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza w tym obszarze szereg istotnych modyfikacji, zagadnieniom tym pragniemy poświęcić kolejną – IV edycję seminarium organizowanego przez powermeetings.eu:

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE
– odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

26 września 2017, Warszawa

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

W trakcie seminarium szczegółowej analizie poddane zostaną procedowane obecnie przepisy ustawy nowelizującej ustawę o odnawialnych źródła energii, w tym m.in. zmodyfikowane brzmienie art. 39, w kontekście prawidłowego wypełnienia obowiązków nałożonych przez ten przepis na wytwórców energii elektrycznej zamierzających przystąpić do systemu aukcyjnego oraz zakres korelacji przedmiotowej normy ze zmodyfikowaną treścią art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3-4 i art. 79 ust. 8 ustawy o OZE.

Zasady składania oświadczeń w zakresie pomocy publicznej, definicja „negatywna” pomocy publicznej, a także metodyka korekty ceny objętej ofertą – jako całkowicie nowy instrument przewidziany w ramach projektowanych zmian, to tylko jedne z szeregu istotnych zagadnień, które pragniemy przybliżyć Państwu podczas spotkania.

Szczegółowo omówione zostaną projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny skorygowanej – zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych” – w tym nowego parametru aukcyjnego, tj. 80% ilości energii objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji,
 • „ceny minimalnej” w aukcji.

W trakcie seminarium, wyjaśnimy regulacje rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji  odnawialnego źródła energii (Dz. U. z 2016 r., poz.1962), w zakresie:

 • metodyki ustalania maksymalnej wartości pomocy publicznej,
 • metodyki ustalania łącznej wartości pomocy publicznej na potrzeby złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy o OZE,
 • zasad kalkulacji wartości pomocy publicznej otrzymanej przez wytwórcę w okresach sprawozdawczych oraz po zakończeniu okresu wsparcia,
 • zasad dyskontowania/waloryzacji,
 • zasad składania oraz elementów sprawozdań okresowych.

Jednocześnie, kierując się treścią projektowanych przepisów nowelizujących, uwzględniając zaproponowane w ich ramach regulacje przejściowe, podczas zajęć zaprezentowana zostanie pogłębiona analiza możliwości zastosowania aktualnie procedowanych przepisów w zakresie kumulacji pomocy publicznej do zwycięzców aukcji rozstrzygniętych w latach 2017-2016

Odrębny panel seminarium poświęcony zostanie pomocy publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), która – w odróżnieniu od poprzedniczki – uwzględnia już w swych postanowieniach regulacje wspólnotowe, przeciwdziałające nadwsparciu. W związku z przyjętą przez ustawodawcę w art. 20 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy regułą kumulacyjną, warunkującą możliwość uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, podczas seminarium prowadząca omówi zagadnienia związane z intensywnością pomocy oraz kosztami kwalifikowanymi.

Spośród aktów wspólnotowych pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na:

 • Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska
 • i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE z dnia 28 czerwca 2014 r., seria C, Nr 200, s. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26 czerwca 2014 r., seria L, Nr 187, s. 1);
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 24 września 2015 r., seria L, Nr 248, s. 9) – procedura windykacyjna

– w ramach których omówione zostaną w szczególności kryteria oceny zgodności, reguły kumulacyjne, a także dopuszczalne progi intensywności pomocy.

W ramach regulacji krajowych nie zabraknie rzeczowej analizy przepisów:

 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym jej przez przepisy ustawy nowelizującej z czerwca 2016 r.;
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.) oraz
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.),

– wzbogaconej o komentarze i praktyczne wskazówki związane z ich stosowaniem.

Przedmiot seminarium obejmował będzie również m.in. analizę zakresu głównych kompetencji organów właściwych w obszarze kontroli udzielania oraz weryfikacji udzielonej pomocy publicznej, a także charakteru i mocy wiążącej wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Zajęcia przybliżą Państwu status i pozycję Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z najbardziej reprezentatywnym w tym obszarze orzecznictwem, zakres uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także funkcję Zarządcy Rozliczeń S.A. jako operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jako organu organizującego i przeprowadzającego aukcję na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, wyposażonego w kompetencje kontrolne określone między innymi w znowelizowanych przepisach art. 83 – 91 ustawy o OZE.

W programie seminarium przewidziano odrębne panele dedykowane wytwórcom energii ze źródeł odnawialnych oraz wytwórcom eksploatującym jednostki wysokosprawnej kogeneracji.

Celem spotkania, jest zaprezentowanie w przystępny, a zarazem przekrojowy sposób regulacji prawnych traktujących o pomocy publicznej (wsparciu) w sektorze energetycznym, w tym konsekwencji wynikających z ich ewentualnego naruszenia. Począwszy od analizy przepisów ogólnych, a kończąc na przepisach szczegółowych, pragniemy przedstawić Państwu kompendium wiedzy w obszarze pomocy publicznej, w tym przede wszystkim w aspekcie nowych zasad systemu aukcyjnego, wprowadzonych nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z czerwca br.

W trakcie seminarium nie zabraknie również czasu na otwartą i rzeczową dyskusję, podczas której uczestnicy szkolenia będą mogli przedstawić własne stanowisko, względnie podzielić się wątpliwościami w zakresie wykładni i zastosowania analizowanych przepisów.

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

26 września 2017
8:45 - 9:00

Rejestracja

9:00 - 10:45

Pomoc publiczna – istota i przesłanki jej dopuszczalności

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:00

Wsparcie odnawialnych źródeł energii w świetle projektu nowelizacji ustawy

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:15

Pomoc na wysokosprawną kogenerację oraz efektywność energetyczną

15:15 - 16:15

Szczegółowa analiza aktów wykonawczych

16:15 - 16:30

Podsumowanie i zakończenie seminarium

Prowadząca

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE
Wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat medialny

Ogólnopolski dwumiesięcznik w całości poświęcony tematyce pozyskiwania czystych nośników energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, promujący zagadnienia oszczędności i efektywnego wykorzystania energii. Wydawany od 2001 r. w nakładzie 6700 egzemplarzy. Stałe działy czasopisma: Informator, Prawo, Edukacja, Technologie, Wywiad miesiąca, Projekty, Inwestycje. Autorzy opisują społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:

 • 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 12 września 2017
 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 13 września 2017
 • Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na szkolenie jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmianw programie szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży

6