Głos eksperta dot. nowego Prawa wodnego!

Projekt nowego Prawa Wodnego, po dyskusji i głosowaniu w Sejmie 25 maja br., został skierowany do komisji: środowiska, finansów, rolnictwa oraz komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jego aktualizacja wynika z konieczności wdrożenia m.in.: zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym art. 9 mówiącego o zwrocie kosztów usług wodnych. O komentarz w tej sprawie, poprosiliśmy naszego eksperta, Panią Monikę Kotynia, Konsultanta ds wody w przemyśle w firmie Arcadis Sp. z o.o.:

„Ramowa Dyrektywa Wodna wskazuje na konieczność zastosowania instrumentów ekonomicznych w celu racjonalizacji użytkowania zasobów i wynikających z tego strat w środowisku, co przekłada się na wprowadzenie zasady „użytkownik płaci”. Jej wdrożenie doprowadzi do likwidacji wynikającego obecnie z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwolnienia z opłat za pobór wód na potrzeby energetyki wodnej oraz poboru wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Oznacza to, że zakłady korzystające aktualnie z tego zwolnienia będą obowiązane do uiszczania opłat za pobór wód. Opłaty będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które wykorzystują wodę w sposób przekraczający zwykłe korzystanie z wód, tzn. takich, u których pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie przekracza 5 m3 na dobę i które wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, a także odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemów kanalizacji.”  Zgodnie z art. 269 ust. 5 „Opłatę zmienną za pobór wód do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni ponosi się wyłącznie za różnicę między ilością wód pobranych do tych celów, a ilością wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wprowadzanych do wód lub do ziemi.” – dodała ekspertka Arcadis.

Więcej na temat nowego Prawa wodnego dowiecie się Państwo w trakcie seminarium:

Nowe Prawo wodne – konsekwencje dla energetyki i przemysłu 

które odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.

Więcej informacji na ten temat: www.industry-events.eu 

Zobacz również:

Zmiany na rynku energii elektrycznej lipiec 2021

Ślad węglowy w praktyce lipiec 2021

Taksonomia – zrównoważone finansowanie lipiec 2021

Pozwolenia zintegrowane i Konkluzje BAT dla spalania odpadów oraz dla dużych obiektów spalania

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu