Druga edycja Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy, które odbyło się w Bełchatowie w dniach 25-26 października 2012 pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki była unikalnym spotkaniem konferencyjno – warsztatowym. Gospodarzem Honorowym Forum po raz kolejny zostało PGE GiEK S.A.

Głównym przesłaniem Forum było doskonalenie procesu wytwarzania energii z biomasy. Chcąc jednakże mówić o działaniach techniczno-technologicznych, które sprzyjać będą maksymalizacji efektywności wytwarzania energii z tego paliwa, nie sposób było pominąć dyskusji o przyszłych uregulowaniach formalno-prawnych rynku energii wytwarzanej w procesach spalania i współspalania biomasy. Najbardziej chyba oczekiwanym wystąpieniem pierwszego dnia obrad był referat Mariusza Radziszewskiego, Naczelnika w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki pt. Miejsce spalania i współspalania biomasy w Nowej Ustawie o OZE i nowym Rozporządzeniu OZE.

Częściowo również do problematyki mechanizmów wsparcia nawiązywała prezentacja Jarosława Zuwała, Dyrektora Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu pt. Efekty ekologiczne współspalania biomasy. Przedstawił on problematykę oceny efektów ekologicznych współspalania biomasy, proponując jako narzędzie oceny metodę analizy cyklu życia (ang. LCA).

Do obu prezentacji nawiązał Marek Paw, Starszy Specjalista ds. Paliw – Koordynator w Wydziale Gospodarki Energetycznej (TE), PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów w prezentacji pt. Współspalanie biomasy w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Inwestycje w OZE w świetle wprowadzenia nowej Ustawy o OZE przedstawił stan obecny w zakresie wytwarzania energii z biomasy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Problematykę efektywności ekonomicznej upraw biomasy na plantacjach roślin energetycznych przedstawił z kolei Andrzej Rubczyński, Dyrektor Departamentu Rozwoju PGNiG TERMIKA. W prezentacji pt. Plantacje roślin dla celów energetycznych – korzyści dla gospodarki i energetyki

Kwestię zabezpieczenia dostaw biomasy z perspektywy krajowego wytwórcy energii poruszył Krzysztof Buczek, Dyrektor ds. Obrotu Biomasą, Dalkia Polska S.A. w prezentacji pt. Zaopatrzenie w biomasę w Grupie Dalkia Polska

Włodzimierz Błasiak, reprezentujący zarówno firmę Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.., (Chicago, USA) jak również Royal Institute of Technology (Sztokholm, Szwecja) omówił z kolei technologię modernizacji kotłów w kierunku umożliwienia spalania biomasy z wysokim udziałem w mieszance z węglem na przykładzie jednostki EDF Wrocław.

Przykład (rzadki w dzisiejszych realiach rynkowych) realizacji inwestycji, która skończyła się sukcesem dla obydwu stron kontraktu (Zamawiającego i Wykonawcy) przedstawił na przykładzie dostawy kotła CFB firmy Foster Wheeler dla Elektrowni Konin Bogusław Krztoń, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Rozruch

Jan Siwiński, Prezes Zarządu, Ecoenergia Sp. z o.o. omówił z kolei technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych na przykładzie zrealizowanych przez firmę inwestycji w ELSEN Częstochowa oraz ENERGA Kogeneracja w Elblągu.

Wiktor Kozłowski, Dyrektor Techniczny firmy Elsamprojekt Polska poinformował, że reprezentowana przez niego firma stała się w roku 2011 częścią międzynarodowej grupy Ramboll, jej przedstawiciel Preben V. Messerschmidt, Service Line Manager przedstawił doświadczenia grupy Ramboll w zakresie wielkoskalowego wykorzystania biomasy w energetyce

Ofertę firmy P.I-R.P. Montorem S.A. w zakresie instalacji mgły wodnej w systemach redukcji pylenia zaprezentował Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych, Roman Borejczuk. Na przykładzie referencyjnych obiektów (m.in. Elektrownia Turów i Elektrociepłownia Siekierki) przedstawił funkcjonowanie systemu DUSTEX w miejscach rozładunku biomasy oraz na przesypach.

Doświadczenia firmy Metso w realizacji projektów biomasowych pod klucz na przykładzie Elektrociepłowni Dalkia Facture we Francji przedstawili Panowie Roman Szerszeń, Dyrektor Generalny w Polsce oraz Mariusz Słoma, Dyrektor Naczelny podkreślając m.in. rolę Metso jako lidera technologii w automatyzacji procesu, który odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu efektywności produkcji energii z biomasy.

Czeską ofertę w zakresie technologii spalania biomasy przedstawił Michał Wantulok, Członek Zarządu, Dřevošrot, a.s., reprezentujący firmę BFS Energo z Pragi.

Jedną z bardziej oczekiwanych prezentacji była prelekcja Dyrektora Technicznego, Wiesława Wiśniewskiego z PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrownia Dolna Odra pt. Kocioł biomasowy BFB 230 w Elektrowni Szczecin. Doświadczenia po pierwszym roku eksploatacji.

Grupę energetyczną Tauron Wytwarzanie S.A. reprezentował p. Janusz Teper, Główny Inżynier ds. Modernizacji Instalacji OZE, TAURON Wytwarzanie S.A. W prezentacji pt. TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli – Urządzenia do produkcji energii elektrycznej z OZE skupił się na dobiegającej obecnie do finiszu inwestycji polegającej na modernizacji kotła OP-150 (K-10) oraz budowie instalacji magazynowania, rozładunku, przygotowania oraz podawania biomasy do tego kotła.

W drugim dniu konferencji obrady rozpoczęto od postawienia pytania: „Czy biomasa jest rzeczywiście zeroemisyjna?” autorką referatu była, Justyna Wysoka-Golec, Dyrektor Zarządzająca w firmie CONSUS Carbon Engineering.

Aleksander Sobolewski, Z-ca Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w referacie pt. Rozwój technologii zgazowania biomasy dla wdrożenia przemysłowego udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca jednostki naukowej z przemysłowym partnerem, co w omawianym przypadku zaowocowało rozwojem technologii zgazowania biomasy w złożu stałym.

Konferencję zakończyły dwa wystąpienia poświęcone bezpieczeństwu technologicznemu współspalania biomasy. Pierwsze z wystąpień, zaprezentowane przez Stanisława Nowaka, Specjalistę ds. blokowych, Biuro Zarządzania Majątkiem, GDF SUEZ Energia Polska S.A. pt. „ATEX w procesie wspólnego spalania biomasy z węglem w kotłach energetycznych GDF Suez Energia Polska S.A.

Ostatnia z prezentacji była wygłoszona wspólnie przez Marinę Zharkov oraz Mateusza Grabarka, reprezentujących firmę PrometGas.pl Sp. z o.o. W prezentacji pt. „System zabezpieczenia przeciwpożarowego w instalacjach młynowych współspalania biomasy polegający na inertyzacji mieszaniną mgłowoazotową oraz azotem przestrzeni zagrożonej wybuchem/pożarem” – „SYZAM
Drugi dzień Forum zakończył się zwiedzaniem nowego bloku 858 MW w Bełchatowie. Ze względu na rzadkość okazji do zwiedzania tak nowoczesnego bloku – w wizytacji udział wzięło kilkadziesiąt osób.

Podsumowując, konferencja w ujęciu statystycznym zamknęła się łączną liczbą prawie 300 uczestników, którzy reprezentowali ponad 140 firm i instytucji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom, prelegentom i uczestnikom!
Do zobaczenia za rok!
Kolejna edycja już 24-25 października 2013!

Opracowanie:

  • Jarosław Zuwała, Dyrektor Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
  • Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający SC Consulting/ PowerMeetings.pl

Partnerzy