Dla OZE tylko drewno energetyczne

URE opublikowało informację w sprawie realizacji zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne, o którym mowa w art. 2 pkt 7a ustawy o odnawialnych źródłach energii do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii wskazanych w ustawie.

Zgodnie z przepisami ustawy OZE, od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku:

  1. instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
  2. instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
  3. instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
  4. instalacji termicznego przekształcania odpadów,
  5. instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny.

Składając wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia, wytwórca eksploatujący wskazane powyżej instalacje jest zobowiązany potwierdzić – poprzez stosowne oświadczenie – że do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej ze źródła odnawialnego, nie wykorzystywano drewna innego niż drewno energetyczne.

Z uwagi na brak stosownych aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia określającego szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe i fizykochemiczne drewna energetycznego, obowiązują przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne, przy czym nie dłużej niż do 1 lipca 2018 r.

W związku z tym, nierozpatrzone dotychczas wnioski o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej od 1 stycznia 2017 r. w instalacjach objętych dyspozycją art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy OZE, niezależnie od oświadczenia składanego w trybie art. 45 ust. 2 pkt 7 ustawy OZE, powinny zostać uzupełnione o wyjaśnienia wskazujące na niewykorzystanie w okresach rozliczeniowych objętych wnioskami o wydanie świadectw pochodzenia, drewna pełnowartościowego, zawierające w szczególności zestawienia dostawców biomasy pochodzenia leśnego wykorzystanej w danych okresach rozliczeniowych, wraz ze wskazaniem źródeł jej pochodzenia, pozwalające na dokonanie odpowiedniej klasyfikacji drewna/materiału drzewnego.

  Więcej szczegółów znajduje się tutaj: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7244,Informacja-nr-752017.html

Zobacz również:

W Ełku, Lęborku i Koszalinie ciepło będzie produkowane z biomasy

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej opublikowany

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Ustawa offshore przyjęta przez Senat

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu