Nowa ustawa o minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych

W dniu 27 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja z dnia 27 października 2017 r. wprowadzająca m.in. minimalny podatek dochodowy („Minimalny Podatek Dochodowy”) nakładany na podatników (zarówno podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych), którzy są właścicielami lub dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartościowych nieruchomości.
Minimalny Podatek Dochodowy będzie nałożony na podatników, będących właścicielami środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł, w postaci:

  1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w  Klasyfikacji Środków Trwałych (“Klasyfikacja”) jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały handlowo-usługowy;
  2. budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy.

Jednakże, Minimalnego Podatku Dochodowego nie stosuje się do ww. środków trwałych, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te środki trwałe były używane. Ponadto, Minimalny Podatek Dochodowy nie znajdzie zastosowania także do budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.
Minimalny Podatek Dochodowy wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł. Zatem miesięczne zobowiązanie jest obliczane jako iloczyn stawki w wysokości 0,035% oraz nadwyżki wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji ponad kwotę 10 000 000 zł.

Jednakże, w przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego z podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych,  przy obliczaniu podatku podatnik uwzględnia wynikającą z prowadzonej ewidencji wartość początkową środka trwałego ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku i kwotę 10 000 000 zł ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość początkowa środka trwałego wynikająca z prowadzonej przez podatnika ewidencji do całkowitej wartości początkowej tego środka trwałego. Tę samą zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, której wspólnikami są podatnik i podmiot powiązany z podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.
Kwotę Minimalnego Podatku Dochodowego obliczonego za dany miesiąc (jeżeli taka występuje) podatnicy odliczają od zaliczki na podatek obliczonej na zasadach ogólnych.
Ponadto, Minimalny Podatek Dochodowy nie jest ograniczony wyłącznie do właścicieli ww. środków trwałych, ale znajduje zastosowanie także do wszystkich podatników, którym taki środek trwały został oddany do używania, i którzy dokonują odpisów amortyzacyjnych od takiego środka trwałego (np. leasingobiorca w leasingu finansowym).

Minimalny Podatek Dochodowy wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

 

Źródło: newsletter Alert Greenberg Traurig

Zobacz również:

Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy ws. Corporate Sustainability Reporting

🐣 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych🐇❗

Co to jest Audyt Efektywności Energetycznej i Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?

Jakich cen energii się spodziewać?

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu