Nowe stanowisko URE w sprawie efektu zachęty w systemie aukcyjnym

Urząd Regulacji Energetyki odniósł się do zasad stosowania tzw. efektu zachęty w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii, które są zgłaszane do aukcji:

„Komisja Europejska w dniu 13 grudnia 2017 r. wydała pozytywną decyzję nr SA.43697 (2015/N) w sprawie polskiego programu wspierania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazała w niej, że wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa w ramach aukcyjnego systemu są ograniczone.

Zgodnie natomiast z postanowieniami rozdziału 3.2.4. Efekt zachęty, pkt 52 „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020” (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1), wymóg złożenia wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad danym projektem nie jest konieczny w przypadku, kiedy pomoc jest przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji.

W związku z akceptacją aukcyjnego systemu wsparcia przez Komisję Europejską, a także wobec braku przepisów krajowych, które w świetle zaistniałego stanu faktycznego wskazywałyby na konieczność potwierdzenia tzw. „efektu zachęty” dla projektów, które będą ubiegać się o pomoc publiczną w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, stwierdzić należy, że brak jest podstaw do kontynuowania przeprowadzania przez Prezesa URE oceny wskazanej w dyspozycji art. 43 ust. 9 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

Wobec powyższego dotychczasowe dokumenty i formularze dotyczące badania tzw. „efektu zachęty” w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, dostępne dotychczas pod adresem: http://ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/784,Odnawialne-zrodla-energii.html, traktować należy wyłącznie jako dokumenty archiwalne.”

 

Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7401,Brak-potwierdzania-przez-Prezesa-URE-efektu-zachety-w-odniesieniu-do-wytwarzania.html

Zobacz również:

Zostały zawarte pierwsze transakcje na wtórnym rynku mocy poprzez Platformę POOM

W Ełku, Lęborku i Koszalinie ciepło będzie produkowane z biomasy

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej opublikowany

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu