Patroni Medialni


Organizator

Pierwsze spotkania w temacie nowelizacji Ustawy o OZE za nami, na kolejne zapraszamy:

 • 8 września 2016 w Gdańsku
 • 22 września 2016 w Warszawie

 

    

 

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanemu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym jej znaczeniu dla funkcjonowania systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie z dniem 1 lipca 2016.

Prowadząca przedstawi, między innymi, skutki nowelizacji dla „starego” systemu wsparcia- systemu świadectw pochodzenia, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące:

 • katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia,
 • definicji instalacji odnawialnego źródła energii,
 • definicji dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,
 • obowiązkowego udziału biomasy lokalnej,
 • nowy mechanizm wsparcia biogazowni (odrębny obowiązek umarzania świadectw)
 • nowy model wsparcia energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • brzmienia oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk, wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia,
 • podmiotowego i przedmiotowego zakresu delegacji do wydania aktów wykonawczych – art. 61, art. 119, art. 119a ustawy OZE oraz art. 12 ustawy nowelizującej, a także
 • przepisów intertemporalnych.

 

Ponadto, kierując się najczęściej sygnalizowanymi przez uczestników rynku zagadnieniami problemowymi, prowadząca wyjaśni etapy procedury pre-klasyfikacyjnej w aspekcie rodzaju wymaganych dokumentóworaz dotychczasowej praktyki regulacyjnej, natomiast zasadniczą część seminarium nasza ekspertka poświęci analizie założeń zmodyfikowanego systemu aukcyjnego, w tym praktycznym aspektom związanym z prawidłowym rozumieniem i stosowaniem przepisów adresowanych do beneficjentów tego systemu.

 

W trakcie spotkania prowadząca zaprezentuje aktualną wykładnię kluczowych regulacji ustawy o OZE, będącą wynikiem przyjętych zmian w obszarze praw i obowiązków uczestników systemu aukcyjnego. Kompleksowo omówione zostaną przede wszystkim:

 • procedura pre-klasyfikacyjna,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty,
 • nowe elementy oferty,
 • zmodyfikowana przesłanka odrzucenia oferty,
 • nowe koszyki aukcyjne,
 • nowe kategorie podmiotów, które mogą przystąpić do aukcji,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję - na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • algorytm rozstrzygnięcia aukcji,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji
 • modyfikacja metodyki kalkulacji cen referencyjnych, a także
 • zakres danych, jakie w świetle przepisów ustawy będą mogły podlegać upublicznieniu.

 

Ze względu na nowe brzmienie art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, seminarium obejmować będzie także zagadnienia związane z dopuszczalną pomocą publiczną, kierowaną do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, metodyką ustalania jej maksymalnego poziomu oraz regułami składania oświadczeń, o których mowa w tym przepisie. Kwestie te, jako warunkujące zasadność korzystania z systemu aukcyjnego, są niezmiernie istotne dla wszystkich podmiotów dążących do minimalizacji ryzyka zakazu uczestnictwa w tym systemie i związanego z nim obowiązku zwrotu nadmiernej pomocy publicznej. W tym kontekście prowadząca przestawi dodatkowo procedurę oraz przesłanki uzyskania potwierdzania występowania tzw. „efektu zachęty", a także skutki naruszenia art. 43 ustawy - Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym przez przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Chcąc przybliżyć Państwu istotę, jak również znaczenie przyjętej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zapoznać z wszelkimi zmodyfikowanymi procedurami, nowymi wymaganiami formalnymi oraz przedstawić zagadnienia problemowe związane z wdrożeniem i przyszłym funkcjonowaniem systemu aukcyjnego zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować seminarium:

 

Nowelizacja ustawy o OZE
- nowe zasady wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych
- zmiany w procedurze wydawania świadectw pochodzenia
- modyfikacja systemu aukcyjnego


które odbędzie się w dwóch terminach i lokalizacjach:

8 września 2016 w Gdańsku

22 września 2016 w Warszawie

 

Spotkanie poprowadzi znany i ceniony ekspert - Pani Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka, zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianych systemów wsparcia w codziennej praktyce zawodowej.

 

Ostateczna treść nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016


Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!
 

 

 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27 
00-508 Warszaa

tel.: + 48 22 740 67 80
kom.: + 48 603 386 917 
faks: + 48 22 672 95 89 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszam do kontaktu:

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

 

Rejestracja

8 września 2016

22 września 2016

Inne wydarzenia