Organizator

Patroni Medialni

Organizator

Dziś w Warszawie odbywa się kolejna edycja seminarium poświęconego efektywności energetycznej.

W spotkaniu udział biorą specjaliści z całej Polski a prowadzą je Radca Prawny – Katarzyna Szwed – Lipińska, Ekspert ds. systemów wsparcia oraz Marek Zawiska, Ekspert ds. efektywności energetycznej.

 

Szanowni Państwo,

w październiku 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej r., zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14. 11. 2012, str. 1). Przepisy nowej ustawy przewidują kontynuację wspierania poprawy efektywności energetycznej, polegającą na dalszym funkcjonowaniu systemu - wydawanych przez Prezesa URE - świadectwach efektywności energetycznej – popularnie zwanych: „białymi certyfikatami”, jednakże opartego na istotnie odmiennych od dotychczasowych warunkach.

 

 Treść ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) 

 

Celem seminarium, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest analiza rozwiązań nowej ustawy o efektywności energetycznej, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie nowego stanu prawnego ze stanem obecnym, w szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o wydanie tych świadectw.

 

Prowadzący w sposób usystematyzowany przedstawią Państwu różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego” i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w kontekście prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej. W szczególności omówione zostaną regulacje prawa krajowego i unijnego w zakresie pomocy publicznej,  które mają wpływ na poziom możliwego do uzyskania wsparcia w obszarze „białych certyfikatów”  

 

Przepisy nowej ustawy przewidują wprowadzenie, wynikającego z zapisów Dyrektywy 2012/27/UE, nowego obowiązku sporządzania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. W trakcie seminarium zostaną omówione kwestie dotyczące uwarunkowań prawnych w tym obszarze.

 

Kolejnym istotnym zagadnieniem podlegającym regulacjom nowej ustawy są zmiany w zakresie  wyznaczania podstawy obowiązku, polegającego obecnie w zamyśle prawodawcy na uzyskaniu oszczędności energii finalnej, a także zmiany dotyczące sposobu i zasad realizacji tego obowiązku, w tym poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Założeniem prowadzących szkolenie jest, aby wiedza zdobyta w tym względzie podczas seminarium, pozwoliła podmiotom zobowiązanym w racjonalny sposób zaplanować działania mające na celu wywiązanie się z tego obowiązku.

 

Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia będą mieć więc istotne znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać z systemu wsparcia, uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym przepisami uchwalonej ustawy.

 

Mocą nowelizacji przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzony został nowy rodzaj praw majątkowych przysługujących biogazowniom rolniczym (tzw. „błękitne certyfikaty”). Prowadzący omówią zasady wywiązania się z obowiązku pozyskiwania nowego rodzaju praw majątkowych.

 

Odpowiadając na oczekiwania sygnalizowane przez uczestników rynku, Zespół powermeetings.eu przygotował specjalistyczne seminarium:

 

Ustawa o efektywności energetycznej 2016 - nowe zasady uzyskiwania wsparcia, nowy sposób realizacji obowiązku, błękitne certyfikaty,

które odbędzie się 24 stycznia 2017 w Warszawie

 

W trakcie seminarium szczegółowo analizowane będą kwestie takie jak:

  • główne założenia nowej ustawy o efektywności energetycznej - nowy system wsparcia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - analiza porównawcza,
  • zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej - charakterystyka dotychczas obowiązującego i nowego stanu prawnego,
  • realizacja obowiązku - zasady rozliczenia obowiązku za rok 2016 - główne zagadnienia problemowe - prawidłowe ustalenie podstawy obowiązku,
  • audyty energetyczne przedsiębiorstw - podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do  ustawy o efektywności energetycznej,
  • "stare" i "nowe" świadectwa efektywności energetycznej - skutki zmiany definicji dla funkcjonowania systemu,
  • katalog przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej - stan dotychczasowy a stan nowy,
  • „błękitne certyfikaty” – nowy rodzaj praw majątkowych, nowe zasady realizacji obowiązku. 

 

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, zajmujący się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

   Marek Zawiska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny

Ekspert ds. systemów wsparcia

wieloletni pracownik URE

   Marek Zawiska

   Ekspert ds. efektywności energetycznej

   wieloletni pracownik URE

 

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!

 

 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27 
00-508 Warszaa

tel.: + 48 22 740 67 80
kom.: + 48 603 386 917 
faks: + 48 22 672 95 89 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszam do kontaktu:

 

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu


 

Poprzednia edycja seminarium: 

 

 

    

 

Rejestracja

Inne wydarzenia