Szanowni Państwo,

Mając na uwadze treść Informacji Prezesa URE nr 43/2018 z dnia 30 maja br., adresowanej do  odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym upływający z dniem 31 sierpnia 2018 r. termin realizacji obowiązków w zakresie:

 • złożenia Prezesowi URE informacji o ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku,
 • spełnieniu warunków, określonych w art. 53 ust. 1 oraz wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy, a także
 • złożenia oświadczenia o zgodności z prawdą przedkładanych przez niego danych i informacji

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym uprawnieniom oraz obowiązkom odbiorców przemysłowych.

Podczas zajęć prowadzący szczegółowo omówią zagadnienia problemowe związane z uzyskaniem statusu odbiorcy przemysłowego oraz jego funkcjonowaniem w ramach szeroko pojętego systemu prawa energetycznego.

Kierując się treścią wezwania Prezesa URE z marca br. skierowanego do przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców przemysłowych do przekazania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w 2016 r., nasi eksperci:

 • zaprezentują zasady rozliczeń realizacji obowiązków, o których mowa w art. 52 ustawy odnawialnych źródłach energii, w tym przez podmioty korzystające ze statusu odbiorcy przemysłowego w latach 2016 – 2017 r. a nadto,
 • w związku z koniecznością przedstawienia Prezesowi określonych danych liczbowych, stanowiących podstawę do weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków, dokonają analizy elementów udostępnionych przedsiębiorcom na stronie ure.gov.pl, ankiet OZE, CHP i EF, w tym zasad ich prawidłowego wypełniania.

Miło nam również poinformować Państwa, iż odrębny panel seminarium poświęcony zostanie odbiorcom przemysłowym objętym wykazem Prezesa URE na rok 2018, w toku którego zaprezentujemy Państwu kompleksową analizę przepisów dedykowanych tym właśnie przedsiębiorcom, wraz ze wskazaniem ustawowych terminów oraz zasad składania przez nich oświadczeń i informacji określonych w ustawie.

Prowadzący, na przykładzie wybranych stanów faktycznych omówią najczęstsze błędy pojawiające się w działaniach odbiorców przemysłowych, dokonają analizy zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, przedstawią najnowszą interpretację zagadnień problemowych występujących w tym obszarze oraz aktualne orzecznictwo sądowe, a także skutki i charakter decyzji Organu Regulacyjnego o zakazie korzystania z uprawnień odbiorcy przemysłowego.

Chcąc przybliżyć Państwu zagadnienia problemowe występujące w praktyce funkcjonowania instytucji „odbiorcy przemysłowego”, a także zapoznać z wszelkimi procedurami i wymaganiami w zakresie rozliczenia realizacji obowiązków – „oze”, „kogeneracja” oraz „efektywność energetyczna”, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II edycji seminarium:

 

Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego – zakres uprawnień i obowiązków, status prawny,

które odbędzie się w dniu: 19 lipca 2018 r. w Warszawie.

Spotkanie poprowadzą:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Pan Robert Wrzesień – mgr inż. elektryk o specjalności energetyka lokalna, absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczania pomocy publicznej z ustawy KDT. Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialny w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz za zagadnienia związane z instytucją odbiorcy przemysłowego.

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 10:30

I. Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 13:00

II. Ogólne zasady realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia względnie uiszczania opłaty zastępczej – świadectwa „OZE”, „kogeneracyjne”, „efektywnościowe” za rok 2017 – analiza informacji Prezesa URE

III. Jak zostać odbiorcą przemysłowym

IV. Analiza przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2054)

V. Zakres uprawnień odbiorcy przemysłowego – dlaczego warto uzyskać wpis na wykaz Prezesa URE

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 – 16:15

VI. Obowiązki odbiorców przemysłowych

VII. Sankcje karne, skutki utraty statusu odbiorcy przemysłowego

VIII. Najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie odbiorców przemysłowych – orzeczenia: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

IX. Zmiany wynikające z procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o OZE – lista odbiorców objętych zakazem uczestnictwa w systemie;

16:15

Zakończenie seminarium i rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE
Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Robert Wrzesień

Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Mgr inż. elektryk o specjalności energetyka lokalna, absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczania pomocy publicznej z ustawy KDT. Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialny w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz za zagadnienia związane z instytucją odbiorcy przemysłowego.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190

Warunki uczestnictwa:

 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 12.07.2018

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 13.07.2018

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży