EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012  w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 315 z 14. 11. 2012, str. 1). Przepisy nowej ustawy przewidują kontynuację wspierania poprawy efektywności energetycznej, polegającą na dalszym funkcjonowaniu systemu – wydawanych przez Prezesa URE – świadectwach efektywności energetycznej – popularnie zwanych: „białymi certyfikatami”, jednakże opartego na istotnie odmiennych od dotychczasowych warunkach.

Celem seminarium, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest analiza rozwiązań nowej ustawy
o efektywności energetycznej, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie nowego stanu prawnego ze stanem obecnym, w szczególności
w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o wydanie tych świadectw, a także reguł pomocy publicznej w obszarze kumulacji wsparcia, których spełnienie jest w obecnym stanie prawnym, jednym z warunków uzyskania świadectwa efektywności energetycznej.

Prowadzący w sposób usystematyzowany przedstawią Państwu różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego” i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w obszarze prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej.
W szczególności omówione zostaną regulacje prawa krajowego i unijnego w zakresie pomocy publicznej, które mają wpływ na poziom możliwego do uzyskania wsparcia w obszarze „białych certyfikatów”.

Przepisy nowej ustawy przewidują wprowadzenie, wynikającego z zapisów Dyrektywy 2012/27/UE, nowego obowiązku sporządzania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. W trakcie seminarium zostaną omówione kwestie dotyczące uwarunkowań prawnych w tym obszarze.

Kolejnym istotnym zagadnieniem podlegającym regulacjom nowej ustawy są zmiany w zakresie  wyznaczania podstawy obowiązku, polegającego obecnie w zamyśle prawodawcy na uzyskaniu oszczędności energii finalnej, a także zmiany dotyczące sposobu i zasad realizacji tego obowiązku,
w tym poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Założeniem prowadzących szkolenie jest, aby wiedza zdobyta w tym względzie podczas seminarium, pozwoliła podmiotom zobowiązanym w racjonalny sposób zaplanować działania mające na celu wywiązanie się z tego obowiązku.

Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia będą mieć więc istotne znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać z systemu wsparcia, uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym przepisami uchwalonej ustawy.

Mocą nowelizacji przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzony został nowy rodzaj praw majątkowych przysługujących biogazowniom rolniczym (tzw. „błękitne certyfikaty”). Prowadzący omówią zasady wywiązania się z obowiązku pozyskiwania nowego rodzaju praw majątkowych.

Odpowiadając na oczekiwania sygnalizowane przez uczestników rynku, Zespół powermeetings.eu przygotował kolejną edycję specjalistycznego seminarium:

Efektywność energetyczna – aktualne zasady uzyskiwania wsparcia, obowiązkowy audyt, intensywność pomocy publicznej, realizacja obowiązku, błękitne certyfikaty,

które odbędzie się 6 czerwca 2017 w Warszawie

W trakcie seminarium szczegółowo analizowane będą kwestie takie jak:

  • główne założenia nowej ustawy o efektywności energetycznej – nowy system wsparcia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – analiza porównawcza,
  • zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – charakterystyka dotychczas obowiązującego i nowego stanu prawnego,
  • reguły kumulacji pomocy inwestycyjnej – koszty kwalifikowane, a także intensywność pomocy w świetle regulacji rozporządzenia GBER oraz Wytycznych Komisji – w kontekście przesłanek warunkujących uzyskanie świadectw efektywności energetycznej,
  • realizacja obowiązku – zasady rozliczenia obowiązku za rok 2016 – główne zagadnienia problemowe – prawidłowe ustalenie podstawy obowiązku,
  • audyty energetyczne przedsiębiorstw – podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do ustawy o efektywności energetycznej,
  • „stare” i „nowe” świadectwa efektywności energetycznej – skutki zmiany definicji dla funkcjonowania systemu,
  • katalog przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej – stan dotychczasowy a stan nowy,
  • „błękitne certyfikaty” – nowy rodzaj praw majątkowych, nowe zasady realizacji obowiązku.

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Kongres: Europejski Rynek Pelletu

Paliwa Alternatywne – Energia z odpadów – IV edycja

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Agnieszka Kozłowska | Kontakt: 22 740 67 80, 508 921 590, e-mail: newsroom@powermeetings.eu