Szanowni Państwo,

28 kwietnia 2017 r. po wieloletnich pracach w spec. grupach, Komisja Europejska przyjęła Konkluzje Bat zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki. Oprócz wielkości emisji ujętych w detektywie IED czyli m.in. SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pyłów, konkluzje obejmują również standardy emisyjne Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak). Ministerstwo środowiska szacuje koszt przystosowania polskich instalacji do nowych przepisów emisyjnych na 10 mld zł.

W zapisach dyrektywy IED ujęto 4 letni okres na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT od momentu publikacji 17 sierpnia tego roku. Dyrektywa IED oraz Prawo Ochrony Środowiska dają możliwość uzyskania czasowych odstępstw na dostosowanie instalacji do konkluzji BAT w okresie dłuższym niż 4 lata. Możliwość uzyskania odstępstwa czasowego związana będzie ze zmianą pozwolenia zintegrowanego, z wyceną korzyści modernizacji instalacji dla środowiska oraz kosztów dostosowania instalacji do konkluzji BAT.

O możliwościach uzyskania odstępstw czasowych, jak i o wdrażaniu zapisów konkluzji BAT dowiedzą się Państwo od naszych specjalistów podczas seminarium:

Konkluzje BAT – odstępstwa czasowe i wdrażanie regulacji, które organizujemy  17 października 2017 w Warszawie

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, zajmujący się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

 • Michał Chędożko, Ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych oraz Konkluzji BAT
 • Michał Jabłoński, Ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Dariusz Janasz, Zastępca dyrektora ds. technicznych, OMC Envag Sp. z o.o.
 • Marcin Kaźmierski, Radca prawny, Kancelaria Ekologiczna

 

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Prelegenci

Michał Chędożko

Ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych oraz Konkluzji BAT

Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczenie zdobywane m.in. w: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii i Zmian Klimatu Szkocji, Ministerstwie Środowiska. Od kilku lat związany z tematem pozwoleń zintegrowanych. Brał udział na forum UE w procesie tworzenia wielu dokumentów referencyjnych BREF oraz Konkluzji BAT (m.in. dla LCP).

Michał Jabłoński

Ekspert ds. ochrony środowiska
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Legitymujący się dyplomem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Środowiska. Brał udział w pracach forum Rady Unii Europejskiej dotyczących kształtu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Uczestniczy w pracach Technicznych Grup Roboczych w Biurze IPPC w Sewilli przygotowujących dokumenty referencyjne BREF w kilku dziedzinach działalności przemysłowej. Współautor projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska implementującego dyrektywę IED do krajowego porządku prawnego.

Dariusz Janasz

Zastępca dyrektora ds. technicznych, OMC Envag Sp. z o.o. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Chemicznego Technologia Chemiczna. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w budowie i eksplantacji systemów pomiarowych. Zarówno systemów do rozliczeń emisji jak i układów dedykowanych do kontroli procesów technologicznych.

Marcin Kaźmierski

Radca prawny, Kancelaria Ekologiczna

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, biegły w zakresie ochrony środowiska przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu,  doktorant w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prelegent i wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa ochrony środowiska.

Jest autorem i współautorem opinii prawnych, analiz oddziaływana inwestycji na środowisko, opracowań ekologiczno-technicznych, a także wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania instalacji do Konkluzji BAT.

Marcin Kaźmierski posiada bogate doświadczenie zarówno we współpracy z zakładami z branży przemysłowej jak i z organami administracji publicznej. Pracował między innymi w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska i Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Współpracował z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska i regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa ochrony środowiska, handlu uprawnieniami do emisji, prawa budowlanego, bezpieczeństwa chemicznego oraz prawa administracyjnego.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Partner Merytoryczny

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA – dla kontroli procesów technologicznych i ochrony środowiska. Kompletne systemy pomiarowe w formule „pod klucz”

 • ciągły monitoring emisji CEM
 • analizatory gazów procesowych i spalin
 • pyłomierze i mierniki przepływu do spalin
 • sondy cyrkonowe
 • ciągły monitoring wody, ścieków i cieczy technologicznych
 • ciągły monitoring odorów
 • spektrometry NIR/Raman dla chemii i farmacji
 • elementy układów poboru i przygotowania próbki
 • chromatografia procesowa do analizy  składu gazu ziemnego, LPG i LNG
 • kalorymetry i wilgotnościomierze procesowe
 • skanery płomienia, palniki przemysłowe, kamery komory paleniskowej, skanery płaszcza pieca
 • detektory gazów
 • stacje meteorologiczne
 • bezkontaktowe pomiary wilgotności, białka oraz grubości warstwy
 • systemy połączeń oraz złączki stalowe, teflonowe, mosiężne
 • przepływomierze ścieków w kanałach otwartych i zamkniętych
 • automaty do poboru prób wody i ścieków
 • sterowniki odsalania, kontroli obiegów chłodzących i wodno-parowych
 • aparatura laboratoryjna i terenowa

 

OMC ENVAG dziś:

 

 • ponad 60 pracowników
 • personel pełen profesjonalistów-inżynierów posiadających najlepsze wykształcenie
 • w obszarze: chemii, inżynierii chemicznej, inżynierii procesowej, elektroniki
 • 2 najlepsze lokalizacje w Polsce
 • ponad 40 samochodów służbowych
 • największy dostawca aparatury kontrolno-pomiarowej w kraju
 • największy serwis techniczny

Współpraca

Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski wspiera przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej w kwestiach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, w aspektach: prawnych, finansowych, planistycznych i technologicznych.

Kancelaria powstała w 2006 roku i do chwili obecnej zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla podmiotów z branż chemicznej, energetycznej, farmaceutycznej, maszynowej, metalurgicznej i mineralnej, a także dla organów administracji publicznej.

Zespół Kancelarii Ekologicznej tworzą specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, inżynierii i ochrony środowiska oraz chemii.

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w warsztatach:

 • 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 3 października 2017
 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 4 października 2017
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w warsztatach należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Nasze Doświadczenie

location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży