Szanowni Państwo,

decyzją z dnia 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła – na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa – polski program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w tym zakresie.

Mając na uwadze znaczenie przedmiotowego rozstrzygnięcia dla systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce, a także wyraźne zintensyfikowanie prac na projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza najnowszych propozycji legislacyjnych (projekt, a także ich wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE, w kontekście regulacji wspólnotowych.

Komisja oceniła program pod kątem wspólnotowych zasad pomocy państwa, w tym w szczególności przyjętych przez Komisję w 2014 r. Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1). Zgodnie z Wytycznymi, system wsparcia energii ze źródeł odnawialnych powinien gwarantować, że wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i że nie występuje nadmierna kompensacja.

Treść decyzji Komisji Europejskiej w tym przedmiocie będzie niewątpliwie istotnie determinować zakres prac nad nowelizacją ustawy o OZE, zarówno poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, jak i w drodze wprowadzenia do niej całkowicie nowych regulacji prawnych.

Warto podkreślić, iż Komisja nie zaakceptowała jeszcze wszystkich zasad nowego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, co niewątpliwie będzie determinować „koszyki aukcyjne” przewidziane na rok 2018.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie także aktualna wykładnia kluczowych regulacji ustawy o OZE, połączona z kompleksową analizą zmian projektowanych regulacji prawnych oraz przyświecających im celów, w tym między innymi:

 • nowe i zmodyfikowane definicje legalne,
 • procedura pre-klasyfikacyjna po zmianach,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty,
 • elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” – „alternatywność koszyków” – zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji – nowy parametr 80%,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM) – sytuacja prawna zwycięzców dotychczasowych aukcji,
 • zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowe obowiązki informacyjne wytwórców oraz
 • zakres zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
 • notyfikacja polskiego programu wsparcia energii ze źródeł odnawialnych – decyzja Komisji Europejskiej z grudnia 2017 r. – przesłanki i zakres decyzji pozytywnej – skutki dla systemu,
 • zakres niezbędnych zmian Regulaminu aukcji.

W kontekście projektowanego całkowicie nowego brzmienia art. 39 ustawy o OZE, w tym nowego obowiązku wytwórców polegającego na konieczności dokonywania w okresie wsparcia korekty „ceny” wynikającej z oferty, w toku seminarium szczegółowo poruszone zostaną również zagadnienia związane z kierowaną do przedsiębiorstw energetycznych pomocą publiczną, jej rodzajami (pomoc operacyjna/inwestycyjna), zasadami kumulacji, dopuszczalnym maksymalnym poziomem, a także warunkami kwalifikowania danego rodzaju pomocy jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej z zasadami rynku wewnętrznego.

Prowadząca omówi projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny „skorygowanej” – zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych”,
 • „ceny minimalnej” w aukcji,
 • modyfikacji w obszarze zadań sprzedawcy zobowiązanego,
 • zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
 • nowych systemów taryf gwarantowanych – system FiTs i FiPs,
 • „rodzajów” biomasy oraz zasad jej wykorzystania na cele energetyczne.

Chcąc przybliżyć Państwu projektowane zmiany ustawy o OZE, w tym stanowisko Komisji Europejskiej oraz wynikające z niego cele i założenia procedowanej nowelizacji, zapoznać z wszelkimi procedurami, wymaganiami formalnymi związanymi z wdrożeniem i przyszłym funkcjonowaniem systemu aukcyjnego zespół powermeetings.eupostanowił zorganizować kolejną edycję seminarium:

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018 – nowe systemy wsparcia, modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej, aukcje w nowej odsłonie

które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 w Warszawie.

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Wieloletni pracownik URE, znany i ceniony Ekspert ds. Systemów Wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu! 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Ustawa o odnawialnych źródłach energii – główne kierunki projektowanych zmian legislacyjnych w świetle postanowień decyzji Komisji Europejskiej z grudnia 2017

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. Mechanizmy wsparcia instalacji OZE

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

III. Aukcja

IV. Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz sprzedawców zobowiązanych w systemie aukcyjnym

V. Przepisy przejściowe

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018
location

Warszawa

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

NINIEJSZE ZAPROSZENIE NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO – ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ POWERMEETINGS.EU KAŻDORAZOWO PODLEGA WERYFIKACJI, A O UDZIALE DECYDUJE ORGANIZATOR.

Zakaz kopiowania, powielania, modyfikowania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania całości lub części opisów lub grafiki. Zarówno informacje, opisy oraz grafika, w całości, jak i poszczególne ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W razie niezastosowania się do niniejszego zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

Copyright © 2018 powermeetings.

Created by: Clivio.pl