Szanowni Państwo,

w dniu 14 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276).

Chcąc przybliżyć Państwu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym stanowisko Komisji Europejskiej oraz wynikające z niego cele i założenia nowelizacji, zapoznać z wszelkimi procedurami, wymaganiami formalnymi związanymi z wdrożeniem i przyszłym funkcjonowaniem aukcyjnego systemu wsparcia po modyfikacji Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

Aukcje OZE po nowelizacji A.D. 2018

Spotkanie organizujemy: 29 sierpnia 2018

Lokalizacja: Warszawa

Seminarium dedykowane jest wyłącznie problematyce systemu aukcyjnego, w kształcie nadanym mu w drodze czerwcowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i obejmować będzie:

 • analizę i wykładnię najnowszych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, z uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych, w tym ich skutków dla funkcjonowania systemu wsparcia, a także uprawnień i obowiązków uczestników systemu aukcyjnego;
 • zasady udziału, organizacji i przeprowadzania aukcji w roku 2018.

Prowadzący omówią między innymi:

 • zakres przedmiotowy i cele nowelizacji ustawy,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji,
 • zasady kalkulacji ceny w ofercie aukcyjnej,
 • zasady i warunki korygowania ceny,
 • zmodyfikowane reguły kumulacji pomocy publicznej,
 • moment „wejścia” do aukcyjnego systemu wsparcia – charakter oraz nowy przedmiot zobowiązania, aukcyjnego – sprzedaż energii elektrycznej,
 • zakaz modyfikacji oferty aukcyjnej,
 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • skutki naruszenia terminów wynikających z nowego brzmienia art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy,
 • nowe okresy rozliczeniowe obowiązując w systemie aukcyjnym,
 • moment pierwszej sprzedaży – moment pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w systemie aukcyjnym,
 • modyfikacje w obrębie rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń S.A. – funkcja współczynnika mocy cosφ,
 • zmiany sankcji karnych.

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, zajmujący się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, Wieloletni pracownik URE, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka
 • Łukasz Tomaszewski, Ekspert ds. wsparcia OZE

 

Uwaga !!! Seminarium w całości poświęcone będzie systemowi aukcyjnemu oraz zasadom organizacji aukcji w roku 2018

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

Część I

AUKCJA – NOWY MODEL WSPARCIA

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

Część II

AUKCJA – OGŁOSZENIE – PRZEBIEG – ROZSTRZYGNIĘCIE

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Część III

Aukcje w roku 2018 – kolejność aukcji, ilość i wartość energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w systemie aukcyjnym

Podsumowanie – dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu aukcyjnego

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Łukasz Tomaszewski

Łukasz Tomaszewski

Ekspert ds. wsparcia OZE

Specjalista ds. aukcyjnego systemu wsparcia, uczestnik procesu koncepcyjnego i legislacyjnego ustawy OZE, prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji.

„Dobrze przygotowana część teoretyczna, znakomite prowadzenie Pani Katarzyny Szwed – Lipińskiej”

24 sierpnia 2016, Warszawa

Krzysztof Komendziński Scada International

„Bardzo praktyczne i merytoryczne warsztaty”

24 sierpnia 2016, Warszawa

Grzegorz Jurga Duon Dystrybucja

„Bardzo pouczające i edukacyjne wydarzenie”

29 października 2015, Warszawa

Tomasz Surma CEZ Polska

„Bardzo ciekawe warsztaty. Jasno i przejrzyście prowadzone”

29 października 2015, Warszawa

Ewa Olejarczyk Uniwersytet Śląski

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 Aukcje OZE po nowelizacji ustawy A.D. 2018
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 22.08.2018

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 23.08.2018

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Warszawa

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY