Patron Honorowy

Strona główna

Partner Merytoryczny

Partnerzy

Wystawca

WspółpracaZnalezione obrazy dla zapytania enea logo

 

Organizator

Patroni Medialni 

 

Organizator

Partner Merytoryczny


SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 85 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1800 biur i laboratoriów na całym świecie.

SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby oferować najwyższej jakości usługi we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności.

Więcej na temat naszych usług znajduje się na: 

www.sgs.pl

 

Partnerzy


Instytut Nafty i Gazu – Państwo Instytut Badawczy jest jednostka badawczą, pracującą na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego. Instytut legitymuje się  bogatym dorobkiem naukowym oraz wieloma rozwiązaniami wdrożonymi w górnictwie naftowym, gazownictwie, a także w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

Wśród opracowanej w Instytucie dokumentacji można wyróżnić ekspertyzy, opracowania rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz znaczące kompleksowe prace, które przyczyniły się do odkrycia nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, do wytworzenia i zastosowania narzędzi umożliwiających ich wydobycie, i do opracowania technologii niezbędnych do ich oczyszczania, transportu, przeróbki oraz wykorzystania.

Wykwalifikowani pracownicy Instytut są autorami licznych cenionych monografii, publikacji, referatów i przydatnych w branży materiałów edukacyjnych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, wchodzą w skład wielu naukowych i technicznych organizacji oraz gremiów doradczych, krajowych i międzynarodowych, a także są wykładowcami na kursach doskonalenia zawodowego oraz prowadzą praktyki studenckie. D

obra infrastruktura badawcza, która jest stale udoskonalana, nowoczesna aparatura, obejmująca unikatowe w skali kraju stanowiska, sprzęt umożliwiający prowadzenie badań laboratoryjnych i polowych, duże zasoby biblioteczne, budynki oraz zaplecze technologiczne w Krakowie, Krośnie i Warszawie, pozwalają Instytutowi na tworzenie ciekawej i różnorodnej oferty prac naukowych, badawczo–rozwojowych i usługowych dla przemysłu, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także na uczestnictwo w projektach badawczych, realizowanych przez konsorcja naukowe.

www.inig.pl


 

 

Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność na polskim rynku od początku lat dziewięćdziesiątych; obecnie wchodzi w skład Global Power Group, jednej z czterech jednostek biznesowych koncernu Amec Foster Wheeler.

Amec Foster Wheeler zatrudnia na świecie 40 000 ludzi i jest obecny w 50 krajach. Firma wykonuje usługi projektowe i doradcze oraz pełni rolę generalnego wykonawcy w takich branżach jak: wydobycie i przeróbka gazu i ropy naftowej, energetyka, górnictwo oraz ochrona środowiska.
Global Power Group jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania węgla w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy
i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.
Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych oraz instalacji ochrony środowiska dla energetyki zawodowej
i przemysłowej. W zakresie instalacji oczyszczania spalin firma oferuje pełny zakres technologii odsiarczania, odazotowania oraz odpylania.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych
i instalacji ochrony środowiska:

  • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne

  • Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)

  • Kotły rusztowe z rusztem wibracyjnym opalane biomasą i paliwami odpadowymi

  • Kotły pyłowe na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne

  • Instalacje odsiarczanie metodami suchymi w trzech różnych technologiach: CFB Scrubber, Spray Dryer Absorber, Dry Sorbent Injection

  • Instalacje odsiarczania metodą mokrą

  • Kotły odzysknicowe HRSG dla bloków gazowych oraz WHB do odzysku ciepła z procesów technologicznych

  • Systemy spalania niskoemisyjnego oraz instalacje katalitycznego odazotowania SCR

 

Filtry workowe, mokre i suche elektrofiltry.

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe. 

www.amecfw.com

 

Wystawca


 

BMH Technology to światowy lider na rynku technologii rozładunku, magazynowania i transportu biomasy oraz odpadów. Doskonałe planowanie przestrzenne, niezawodność oraz efektywność energetyczna to cechy charakterystyczne naszych instalacji. Oferujemy rozwiązania bazujące na wieloletnim i solidnym doświadczeniu.

W obrębie energetyki projektujemy i budujemy instalacje rozładunku, magazynowania i transportu biomasy i SRF. W skład oferowanych przez nas rozwiązań wchodzą w szczególności: stacje rozładunku samochodów oraz dostaw kolejowych, układy przesiewania i rozdrabniania nadziarna oraz magazyny ze zautomatyzowanym wygarnianiem. W naszej ofercie posiadamy również przykotłowe układy podawania paliw oraz układy odprowadzania popiołu dennego.

Jesteśmy pionierami w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych (SRF) w energetyce. Projektujemy i budujemy układ rozładunku, magazynowania i transportu węgla oraz paliw alternatywnych do największego w Polsce dedykowanego kotła spalania wielopaliwowego, powstającego na terenie EC Zabrze.

Pośród naszych referencji znajdują się wyspy paliwowe dla największych na świecie kotłów opalanych paliwami z odpadów. Naszym klientom w energetyce oferujemy zarówno instalacje gospodarki SRF jak również linie mechanicznego przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych z odpadów komunalnych i przemysłowych.  

W Polsce  obecni jesteśmy od blisko 10 lat a nasza obecność tutaj zaowocowała 10 projektami w zakresie magazynowania i podawania: węgla, biomasy i SRF. 

www.bmhtechnology.pl

 

Współpraca


 

 

 

 


PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce
jest największym producentem energii cieplnej dla miasta Kielce. Wytwarzana energia cieplna pokrywa zapotrzebowanie około 60% mieszkańców Kielc.

Na  rynku  istnieje  od  1986  roku, a po wydzieleniu ze struktur ZEORK S.A. prowadzi samodzielną działalność gospodarczą od 1 stycznia 1998 roku, najpierw jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od  1 grudnia 1998 roku jako spółka akcyjna.
Od 01 września 2010 roku prowadzi działalność jako Oddział Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

www.eckielce.pgegiek.pl


W skład PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii elektrycznej oraz produkcja, dystrybucja i obrót ciepła.

Głównym ogniwem Zespołu jest Elektrownia Dolna Odra. Elektrownia Dolna Odra jest elektrownią systemową. Została zbudowana w latach siedemdziesiątych, a poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji w latach 1974÷1977. Elektrownia dysponuje sześcioma blokami o łącznej mocy elektrycznej 1 362 MWe i cieplnej 100,81 MWt. Jest konwencjonalną elektrownią blokową, z otwartym układem chłodzenia. W latach 90-tych w Elektrowni Dolna Odra zrealizowano kompleksowy program modernizacji podstawowych urządzeń energetycznych. Produkcja Elektrowni Dolna Odra przeznaczona jest dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zasilenia w ciepło miasta Gryfino.

Elektrownia Pomorzany zbudowana została w latach 1936÷1940. Po zniszczeniach wojennych, ponownie oddana do eksploatacji w 1961 roku. W latach 1978÷79 rozbudowana i wyposażona w dwa kotły wodne dla celów ciepłowniczych. Moc elektryczna wynosi 134,2 MWe, zaś cieplna 323,5 MWt. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji i modernizacji (modernizacja bl. A i B, budowa Instalacji Odsiarczania i Odazotowania Spalin). Elektrownia Pomorzany jest jednym z podstawowych źródeł ciepła dla miasta Szczecina.

Elektrownia Szczecin zbudowana w latach 1911÷1916, przejęta do eksploatacji przez władze polskie w 1947 roku. W latach 1952÷1957 przeprowadzono jej gruntowną modernizację, polegającą na wymianie podstawowych urządzeń, takich jak: kotły i turbiny. W 1971 r. Elektrownia przystosowana została do zasilania w ciepło scentralizowanego systemu ciepłowniczego Szczecina. W latach 1998÷2000 w Elektrowni zbudowano nowoczesną turbinę upustowo – ciepłowniczo – kondensacyjną, dzięki której Elektrownia Szczecin jest źródłem energii, produkującym w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Jej moc elektryczna wynosi 68,5 MWe, zaś cieplna 162,14 MWt. W 2008 r. podjęto decyzję o realizacji II etapu modernizacji, której wynikiem była budowa kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy. Realizacja tej inwestycji powoduje osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji do powietrza zanieczyszczeń w następujących ilościach: SO2 o 1.100,00 Mg/ r, pyłu o 120,00Mg/ r.  Ponadto nastąpi redukcja wytarzanych odpadów paleniskowych o 20.000,00 Mg/ r  oraz zerowa emisja CO2. Kocioł parowy wytwarzający energię z biomasy daje Elektrowni Szczecin nowe, drugie życie, a stuletnia elektrownia  staje się dzięki temu jednym z najbardziej nowoczesnych, wysokosprawnych, przyjaznych dla środowiska producentów ciepła i energii elektrycznej, natomiast Oddział ZEDO wzmacnia swoją pozycję jednego z największych w Spółce PGE GiEK SA producentów „zielonej energii”. Elektrownia Szczecin jest jednym z podstawowych źródeł ciepła dla miasta Szczecina.

www.zedolnaodra.pgegiek.pl


TAURON Ciepło sp. z o.o. to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: ZW Katowice, ZW Tychy, ZW Bielsko-Biała, ZW Kamienna Góra oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi  prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to ok. 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. 

www.tauron-cieplo.pl


 

ENGIE Energia Polska S.A. promuje odpowiedzialny i zrównoważony rozwój w ramach poszczególnych obszarów specjalizacji, takich jak energia, gaz ziemny oraz usługi na rzecz sektora energii. Konsekwentnie dążymy do sprostania głównym wyzwaniom związanym z przechodzeniem na gospodarkę o niskiej emisji CO2.

Grupa proponuje efektywne i innowacyjne rozwiązania, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i odbiorców miejskich oraz przedsiębiorstw, w oparciu o know-how oraz doświadczenie.

Engie zatrudnia 152,900 osób na całym świecie, w 2014 roku osiągnęła przychody na poziomie 74,7 mld€

ENGIE jest obecna w Polsce od 2000 roku i zajmuje 5 miejsce pod względem produkcji energii. Grupa jest właścicielem 100% udziałów Elektrowni w Połańcu (1877MW), która opalana jest krajowym węglem kamiennym i biomasą.

Grupa zrealizowała w Połańcu inwestycję budowy nowego bloku w 100% opalanego biomasą (220MW). Dzięki temu zajmuje pozycję lidera w wykorzystywaniu biomasy w Polsce. 

Engie jest w Polsce obecne na polu energii odnawialnej również dzięki farmom wiatrowym Jarogniew-Mołtowo (20MW), Wartkowo (30MW), Pągów (51 MW) i Dąbrowice (36MW). Ponadto spółka świadczy usługi systemowe dla PSE S.A.

Łączna wartość wszystkich inwestycji Grupy w Polsce w ostatnich latach to ponad 3,1 mld złotych.

Elektrownia w Połańcu (świętokrzyskie) jest głównym miejscem prowadzenia działalności w Polsce przez Grupę. Od 1995 roku dzięki wielu modernizacjom moc zainstalowana w elektrowni została podniesiona do 1877 MW, co stanowi około 5,5 % mocy zainstalowanej w naszym kraju.
Spółka jest piątym, co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce (roczna produkcja wynosi około 7 TWh) a elektrownia w Połańcu wytwarza także energię cieplną, popiół, gips i popioło-żużle dla drogownictwa i budownictwa.

Jako jedna z pierwszych polskich elektrowni została w pełni sprywatyzowana. Właścicielem 100% akcji został Electrabel International Holdings B.V. z/s w Moerdijk Holandia należący do Grupy GDF SUEZ. W rezultacie prywatyzacji pozyskała znaczącego inwestora, który należy do ścisłej czołówki największych, niezależnych firm energetycznych świata i jest liderem w zakresie usług energetycznych i przemysłowych.

Od 1 stycznia 2007 roku, Grupa GDF SUEZ prowadzi działalność w Polsce jako jedna firma – najpierw GDF SUEZ Energia Polska S.A.,  a od 2016 r. jako ENGIE Energia Polska S.A.

Elektrownia w Połańcu jest również jedną z pierwszych w Polsce głęboko zrestrukturyzowanych. W 2002 roku wdrożony został program restrukturyzacji, który polegał na wydzieleniu tych dziedzin usługowych, które nie były bezpośrednio związane z produkcją energii elektrycznej. To poprawiło efektywność działania i tym samym znacznie poprawiło warunki funkcjonowania na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Działania restrukturyzacyjne podparte zostały działaniami organizacyjnymi i nowymi inwestycjami.

Integralną częścią strategii firmy jest szacunek dla natury oraz produkcja taniej i ekologicznie czystej energii elektrycznej. W ciągu minionych kilku lat spółka podjęła szereg działań, które przyczyniły się do zmniejszenia wydzielania szkodliwych gazów do atmosfery. Stosuje się do restrykcyjnych norm ochrony środowiska, a za cel ma uzyskanie pozycji lidera na rynku odnawialnej energii w Polsce. Ważnym krokiem, który ma do tego celu zbliżyć jest oddanie do użytku w 2013 roku, Zielonego Blokunajwiększego na świecie bloku opalanego biomasą.

Moc tego największego na świecie bloku energetycznego opalanego wyłącznie biomasą wynosi 220 MW. Zastosowanie biomasy drzewnej i biomasy agro pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o ponad 1,2 miliona ton rocznie. Zielony Blok to inwestycja warta 1,2 mld złotych. W jego powstanie zaangażowanych było ponad 1100 osób i ponad 40 firm.

Od dawna spółka działa w kierunku zwiększenia produkcji zielonej energii. Pod koniec 2004 roku firma uruchomiła instalację umożliwiającą współspalanie w pozostałych kotłach energetycznych biomasy. Następnie przystosowaną ją do spalania biomasy agro - słomy, pestek, łupinek słonecznika czy pozostałości z przetwórstwa owocowo-warzywnego.

ENGIE Energia Polska S.A. realizuje także inne inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego. To m.in. Projekt Phoenix, czyli modernizacja istniejących w elektrowni w Połańcu bloków energetycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wpływu na środowisko naturalne oraz instalacje do magazynowania i przygotowania biomasy. Ponadto spółka wybudowała w Polsce cztery farmy wiatrowe.  

www.gdfsuez-energia.pl


Veolia w Polsce

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Zatrudnia około 4500 pracowników. Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki cyrkularnej i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 40 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

www.veolia.pl

 

Veolia Energia Łódź

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie, drugą co do wielkości, siecią ciepłowniczą w Polsce. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalny

Spółka należy do grupy Veolia w Polsce od 2005 r. Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich klientów. Zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe.

www.energiadlalodzi.pl


 

Znalezione obrazy dla zapytania enea logo

 

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło

 

Elektrociepłownia Białystok to centrum kompetencyjne Segmentu Ciepła Enei Wytwarzanie.
EC zapewnia mieszkańcom Białegostoku ciepło w domach, a przemysłowi - ciepło do procesów technologicznych. Wytwarza je w systemie skojarzonym: oznacza to, że oprócz energii cieplnej wytwarzamy też energię elektryczną.

 

www.enea.pl


Do zakresu działania Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla należy: prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych w zakresie: przetwórstwa i użytkowania paliw, energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów, przetwarzania i wykorzystania produktów węglopochodnych, energetyki oraz ochrony środowiska. Poza powyższym, organizowanie i prowadzenie badańw dziedzinie wytwarzania koksu i paliw koksopochodnych, przerobu produktów węglopochodnych otrzymywania surowców do produkcji wyrobów węglowych i elektrodowych oraz opracowywanie nowych procesów technologicznych z dziedziny bezpiecznego przetwarzania węgla, biomasy i odpadów oraz wykorzystania produktów pochodzących z tych procesów. Dodatkowo Instytut działa w zakresie realizacji projektów modernizacji urządzeń przemysłowych i intensyfikacji procesów produkcyjnych w dziedzinie przetwórstwa węgla, biomasy i odpadów, prowadzi prace
w dziedzinie techniki cieplnej, nadzorów nad budową, rozgrzewaniem i regulacją baterii pieców koksowniczych i innych pieców przemysłowych oraz pośredniczy w zakresie innowacji i transferu technologii, wdrażania postępu technicznego z firmami krajowymi i zagranicznymi.

www.ichpw.zabrze.pl

 

I edycja Forum 2011

II edycja Forum 2012

III edycja Forum 2013

IV edycja Forum 2014

V edycja Forum 2015

Inne wydarzenia