Gospodarz Honorowy

Patron Merytoryczny

Partner Merytoryczny

Sponsor Lunchu

Wystawcy

 

 

 

Partnerzy

Znalezione obrazy dla zapytania termika

 

Znalezione obrazy dla zapytania MPGK KROSNO LOGO

 

 

Organizator

V Wiosenne Święto Branży za nami!

 

W dniach 7 i 8 kwietnia 2016 w Mielcu i Połańcu odbyła się piąta edycja najważniejszego wiosennego spotkania branży - Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych powermeetings.eu - produkcja, kontraktowanie, logistyka.

 

Tytuł Gospodarza Honorowego Forum już po raz drugi objęła firma ENGIE Energia Polska, Patronami Honorowymi zostali: Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Energii, Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostwo Powiatowe w Staszowie.

 

Patronat Merytoryczny nad tematyką konferencji sprawował Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz firma SGS Polska.

 

Duże zainteresowanie słuchaczy swoim wystąpieniem na temat szans i zagrożeń dla instalacji biomasowych w krajowym systemie wsparcia wzbudziła Pani Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny i Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia w Urzędzie Regulacji Energetyki. Pani Dyrektor swój wykład rozpoczęła od omówienia regulacji prawnych dotyczących rodzajów instalacji wykorzystujących biomasę, w tym definicji poświęconych biomasie zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii. W dalszej części wykładu podkreśliła potencjał instalacji wykorzystujących biomasę oraz specyfikę ich funkcjonowania. Duża część prezentacji poświęcona została  analizie porównawczej pozycji instalacji biomasowych zarówno w systemie świadectw pochodzenia, jak i w nadchodzącym systemie aukcyjnym. Kończąc swoje wystąpienie Pani Dyrektor zwróciła uwagę na system cen referencyjnych dedykowanych energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach wykorzystujących biomasę, w tym zarówno instalacjach istniejących jak i zmodernizowanych.

 

Kolejna prezentacja w temacie ENGIE Energia Polska S.A. pionierem energetycznego wykorzystania biomasy…i co dalej?  należała do przedstawiciela Gospodarza Honorowego Forum – Marka Ryńskiego, Dyrektora Produkcji w firmie ENGIE Energia Polska S.A. Na początku swojego wystąpienia Pan Dyrektor przypomniał uczestnikom, iż uruchomiony w 2012 roku  Zielony Blok był światową premierądedykowanegokotła fluidalnego o mocy 447 MWt opalanego w 100% biomasą w proporcjach: 20% Agro, i 80% leśna. Nie opracowano wcześniej technologii dla takiego rodzaju mieszaniny biomasy. Z technicznego punktu widzenia kocioł z fluidalnym złożem cyrkulacyjnym (CFB) zapewnia najlepsze wydajności i jest najbardziej elastyczną opcją dotyczącą zastosowania paliwa w postaci biomasy. Umożliwia to wykorzystanie agresywnych chemicznie rodzajów biomasy ze znaczącą redukcją emisji do atmosfery. Zużycie biomasy w zielonym bloku wynosi 1,45 Mt/rok, a produkcjaZielonej Energii w tym bloku kształtuje się na poziomie ok.1,5 TWh rocznie.

W trakcie wystąpienia Dyrektor Ryński zwrócił uwagę na fakt, iż spółka opanowała i udoskonaliła technologię Zielonego Bloku na tyle, że nie musi już korzystać z paliw importowanych, a co za tym idzie powoli wycofuje się z importu i docelowo będzie korzystać tylko z biomasy krajowej.

Na zakończenie prelegent wspomniał, iż w Elektrowni Połaniec można współspalać 10% (udziału  energetycznego) paliw alternatywnych w postaci RDF do całego strumienia paliwa. Na chwilę obecną bez dedykowanej instalacji istnieje możliwość współspalania do ok 20 kton/rok, ale jest to wciąż status eksperymentu. Jaki RDF może być współspalany w Elektrowni? RDF nadsitowy z zawartością chloru poniżej 1%.

 

Następne wystąpienie należało do Michała Marczak - Specjalisty ds. Kluczowych Klientów w firmie Agrex-Eco Sp. z o.o. Prelegent swój wykład skoncentrował na przedstawieniu innowacyjnych maszyn do biomasy austriackiej firmy Komptech. W prezentacji zawarto kluczowe rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania polskiego rynku biomasy. Podstawą prezentacji były wyniki testów i demonstracji maszyn do przygotowania i waloryzacji biomasy, przeprowadzonych w ostatnich latach w wielu zakładach w Polsce.

 

Szerokie grono słuchaczy swoim wystąpieniem przyciągnął  Zbigniew Gołębiewski reprezentant firmy PUHP "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku, która zajmuje się w imieniu Miasta Białystok systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Spółka Lech przygotowała oraz zrealizowała projekt budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Jest  to  instalacja, w której, dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, produkowana jest odnawialna energia elektryczna i cieplna. Obiekt jest jedną z pierwszych trzech spalarni odpadów komunalnych o takiej wielkości jakie zostały otwarte w Polsce. Podobne instalacje zostały uruchomione w tym samym okresie w Bydgoszczy i Koninie.

W ciągu roku ZUOK może przetworzyć 120 tys. ton odpadów komunalnych oraz wyprodukować 38 tys. MWh energii elektrycznej i 360 tys. GJ energii cieplnej. Przygotowanie oraz realizacja inwestycji trwały łącznie 75 miesięcy, czyli ponad 6 lat,  a jej koszt wyniósł 333 mln zł netto.

 

Jak zwykle ciekawe wystąpienie przedstawiły reprezentantki Partnera Merytorycznego Forum firmy SGS Polska.

Jako pierwsza temat Systemu utrzymania jakości jako narzędzie dokumentowania braku zanieczyszczeń w biomasie na cele energetyczne zaprezentowała Anna Tarnawska - Dyrektor Branży Minerals. System utrzymania jakości, ma na celu zapewnienie wymaganej jakości biomasy, w tym zapewnienie czystości biomasy, a to poprzez wprowadzenie prostego systemu kontroli jakości, który pozwoli na skuteczne monitorowanie i zapewnienie utrzymania stałości parametrów jakościowych biomasy (w tym wymagań kontraktowych i ustawowych).

 

W drugiej części wykładu Partnera Merytorycznego temat Formalnych aspektów certyfikacji systemów łańcucha dostaw w kontekście certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) omówiła Ilona OlsztyńskaKierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie (CORP) Lead Auditor w SGS Polska. Swoje Wystąpienie rozpoczęła od omówienia obecnie obowiązujących przepisów kształtujących rynek biomasy, przedstawiła wymogi formalne jakie powinna spełniać jednostka certyfikująca. Szczegółowo omówiła również proces certyfikacji SNS  w tym certyfikację oraz uwierzytelnianie dostawców biomasy na cele energetyczne.

Podsumowując swoje wystąpienie prelegentka wymieniła zalety wynikające z wdrożenia i certyfikacji SNS, a wśród nich: Systemowe podejście do procesu zakupu biomasy na cele energetyczne oraz analiza ryzyka dla poszczególnych źródeł biomasy; Okresowa oceny dostawców pod względem jakości biomasy oraz dokumentowania jej pochodzenia; Cykliczna ocena SNS przez niezależnego auditora; Aktualizowanie kryteriów oceny dla źródeł biomasy wg aktualnie obowiązujących wymagań prawa; Zmniejszenie ryzyka kosztów związanych z reklamacjami oraz brakiem poświadczeń o pochodzeniu biomasy na cele energetyczne.

 

Następną niezwykle interesująca prezentację przedstawił Marek Kaźmierczak - Główny Specjalista ds. Obrotu Biomasą w firmie Veolia Energia Polska S.A., który szczegółowo omówił  dokumentowanie pochodzenia biomasy w Grupie Veolia - nabyte doświadczenia i ryzyka związane z wprowadzaniem nowych przepisów.

 

Podczas prezentacji Delfiny Rogowskiej zInstytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawiony został system V-Bioss INiG, System certyfikacji biomasy na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia. Zadaniem systemu jest zapewnienie wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych. System stawia odpowiednie wymagania podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dostaw biomasy na cele energetyczne, tak, aby zapewnić przepływ informacji oraz ich identyfikowalność z poszczególnymi partiami. W konsekwencji pozwala to na dostarczenie do wytwórcy energii elektrycznej i cieplnej informacji wymaganych do sporządzenia „Karty paliwa odnawialnego

 

Część konferencyjną pierwszego dnia Forum zakończył panel dyskusyjny w temacie: Oczekiwania względem dostawców vs oczekiwania względem odbiorców biomasy i paliw alternatywnych – doświadczenia, bariery i szanse. Moderatorem panelu był Robert Guzik, Dyrektor ds. Regulacji i Komunikacji w ENGIE Energia Polska S.A. wśród panelistów znaleźli się Bogdan Warchoł – Polenergia, Małgorzata Jędychowska – PGNiG Termika, Krystian Stanek – ENGIE Energia Polska,  Jerzy Ćwięka – MPGK Krosno, Leszek Stokłosa – Biomasa Grupa Tauron oraz Robert Żmuda – SBB Energy. Uczestnicy panelu wspólnie próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak :

  • Czy w latach 2013-2015 mieliśmy do czynienia z zasadniczą zmianą jakościową na rynku dostaw biomasy wymuszoną m.in. ograniczeniami dotyczącymi drewna pełnowartościowego? Jaka była reakcja rynku na zmianę przepisów (rola i postawy ustawodawcy, regulatora, odbiorców i dostawców biomasy).
  • Czy dokumentowanie pochodzenia biomasy jest nadal największym problemem w relacjach z dostawcami?
  • Jaki wpływ na rynek biomasy ma zmiana modelu odpowiedzialności za jakość dokumentacji? Certyfikacja biomasy czy dostawców? Kto, kogo, jak, na jakiej podstawie prawnej i za ile ma certyfikować?
  • Ceny na rynku biomasy.  Czy możliwy jest aktywny udział dostawców biomasy w rynku zielonych certyfikatów i przejście na formuły cenowe uwzględniające sytuację na rynku świadectw?
  • Etyka w biznesie biomasowym - Normy, oceny, zachowania i działania pracowników i pracodawców w łańcuchu dostawa: producent biomasy, przetwórca, dostawca, odbiorca
  • Jak zbudować strategiczne partnerstwo dostawców i odbiorców biomasy?
  • Czy rynek dostaw biomasy rozwija się w kierunku od chaosu do strukturalnego uporządkowania?
  • Jak powinien wyglądać przyszły rynek biomasy przy założeniu, że biomasa krajowa będzie strategicznym priorytetem państwa? Ramy prawne; Produkt: rodzaj biomasy (uprawy, drewno, agro), standard, jakość; Kontraktacja i dostawy:  terminowość, pewność, niezawodność; Nowa organizacja rynku (huby, centra logistyczne), efekt skali, transport; Certyfikacja i odpowiedzialność stron.

 

Dyskusja wzbudziła zarówno u panelistów jak i  uczestników z sali emocjonującą wymianę poglądów i merytoryczną dyskusję co z pewnością potwierdziło duże zaangażowanie uczestników rynku biomasy w jego sprawne funkcjonowanie, dalszy rozwój i chęć do tworzenia wspólnie pozytywnych zmian.

 

Po części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w kolacji, która była doskonałą okazją do dalszych rozmów, wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń z konferencji jak i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

 

Na zakończenie części oficjalnej kolacji wśród uczestników rozlosowano upominki od Sponsorów i Partnerów Forum m.in. Partnera Merytorycznego Forum – firmy SGS Polska, Sponsora Lunchu – firmy Consus Group oraz Partnera – firmy Veolia Energia Polska.

 

Drugiego dnia Forum uczestnicy wzięli udział w niezwykle interesujących warsztatach prowadzonych przez Ekspertki - Katarzynę Szwed – Lipińską, Radce Prawnego oraz Aleksandrę Świerczewską, Eksperta ds. systemów wsparcia. Warsztaty poświęcone zostały analizie projektowanych regulacji prawnych w zakresie dokumentowania biomasy oraz obowiązujących przepisów ustawy o OZE dotyczących funkcjonowania jednostek biomasowych. Podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną w trakcie której podane przez uczestników przykładki z codziennej praktyki zawodowej zostały przeanalizowane a następnie w oparciu o nie wypełniona została karta paliw odnawialnych.

 

Uczestnicy Forum mieli również okazję wziąć udział w zwiedzaniu Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec - największego na świecie bloku opalanego w 100% biomasą, w którym chętnie i z zainteresowaniem wzięli udział.

 

Podsumowując spotkanie Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings,eu – podkreśliła, iż w V Forum Biomasy powermeetings.eu udział wzięło jak zwykle wielu przedstawicieli branży, co udowadnia, iż wydarzenia stwarzające miejsce do wymiany poglądów oraz merytorycznej dyskusji są niezbędne, a nasze już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań wiosennych, propagując wykorzystywanie tego źródła energii. Mamy nadzieję, że poprzez organizację Forum i obecność wszystkich podmiotów działających na rynku od regulatorów poprzez producentów i odbiorców biomasy przyczyniamy się do zacieśnienia współpracy między uczestnikami oraz dalszego rozwoju branży”

 

Udział w tegorocznym Forum wzięło prawie 250 uczestników wśród, których znaleźli się przedstawiciele najważniejszych urzędów, koncernów energetycznych, firm certyfikujących, producenci i dostawcy biomasy, producenci i dostawcy maszyn i urządzeń do przetwórstwa biomasy, pracownicy firm transportowych i oferujących technologie dla branży biomasowej i paliw alternatywnych.

 

W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się na stoiskach wystawienniczych z ofertami firm takich jak Ropa Polska, Eschlböck Maschinenfabrik, Centrum Technologii Materiałów Sypkich oraz Arcon Polska.

 

Wśród Partnerów Forum znalazły się również firmy: Veolia Energia Polska, Grupa Consus, PGNIG Termika, Biomasa Grupa Tauron, MPGK Krosno, Spółka Lech w Białymstoku, SBB Energy, Instytut Nafty i Gazu, Agrexeco oraz La Meccanica.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom i partnerom! W szczególności firmie ENGIE Energia Polska za wsparcie organizacyjne oraz gościnę na terenie zakładu w Połańcu oraz Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla i firmie SGS Polska za wsparcie merytoryczne. Po raz kolejny wspólnie udowodniliśmy, iż nasze Forum jest najważniejszym wiosennym spotkaniem branży. 

 

Mamy nadzieję, iż nadchodzące zmiany legislacyjne pozytywnie wpłyną na rozwój rynku, a potencjał energetycznego wykorzystania odpadów i biomasy będzie wykorzystywany w coraz to większym stopniu.

 

Tradycyjnie już życzymy wszystkim Uczestnikom, aby w następstwie rozmów prowadzonych podczas Forum umówionych zostało wiele spotkań, podpisanych wiele kontraktów, aby rynek biomasy rósł w siłę i funkcjonował tak, abyśmy mogli przygotowywać dla Was kolejne wydarzenia kształtujące branżę.

 

Kolejna wiosenna edycja Forum odbędzie się 23 i 24 marca 2017.

 

Tymczasem zapraszamy do udziału w VI jesiennym Forum Technologii w Energetyce - Spalanie Biomasy - tradycyjnie w Bełchatowie, 20 i 21 października 2016.  

 


Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach powermeetings.eu!!!

 

Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu

Jolanta Szczepaniak, Project Manager, powermeetings.eu

Relacja z Forum 2013

Relacja z Forum 2012

Relacja z Forum 2014

Relacja z Forum 2015

Patroni Medialni

 

 

Inne wydarzenia