Patroni Honorowi

wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński

Janusz Piechociński
Wicepremier
Minister Gospodarki

Fot. Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Zygmunt Łukaszczyk

 

Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

Sponsor

Partner Merytoryczny

Partnerzy


  

Syngaz

 

 

  

Organizatorzy

Organizator

W dniu 24 stycznia 2013 roku  przedsiębiorcy i inwestorzy z branży bioenergii sektora odnawialnych źródeł energii spotkali się w Napoleonowie (woj. łódzkie) aby powołać  stowarzyszenie POLBIO – Polskiego Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii z siedzibą w Łodzi. Powołanie stowarzyszenia jest konsekwencją rosnącego zagrożenia dla rozwoju najdynamiczniej rozwijającej się branży sektora odnawialnych źródeł energii opartego na wykorzystaniu i zagospodarowaniu lokalnych źródeł biomasy. Sens poczynionych przez prywatnych przedsiębiorców i inwestorów wielomilionowych inwestycji w zbiór, transport i przetwarzanie biomasy na użyteczne biopaliwa stałe i płynne oraz biopłyny staje pod znakiem zapytania w obliczu braku stabilnych uwarunkowań formalno-prawnych związanych z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23  kwietnia  2009  r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (zmieniającej  i  w  następstwie uchylającej dyrektywy  2001/77/WE oraz  2003/30/WE) jak również braku rzetelnych analiz dotyczących efektywności obecnego systemu wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należy podkreślić że poczynione inwestycje przez sektor MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w rozwijającej się branży generuje nowe miejsca pracy w całej Polsce, przyczyniając się równocześnie do rozwoju „lokalnych” gospodarek, będących podstawowym motorem i ogniwem gospodarczym Unii Europejskiej.

Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia działalności wspomagającej zrównoważony rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, innowacji, powiązań klastrowych, a w szczególności do:

 • podejmowania działań na rzecz zwiększania wykorzystania bioenergii w środowiskowo
  i ekonomicznie optymalny sposób,
 • szerzenia wiedzy i informacji na temat znaczenia bioenergii dla gospodarki wśród społeczeństwa
  i decydentów,
 • wpływanie na formułowanie systemów wsparcia dla  sektora bioenergii na rzecz zwiększania  eksportu polskich technologii w sektorze bioenergii,
 • stymulowania zwiększania zasobów i surowców – biomasy do produkcji bioenergii,
 • wspieranie produkcji bioenergii w rozproszonych źródłach o największym wpływie na lokalny rozwój gospodarczy,
 • wspieranie i inicjowanie badań naukowych w sektorze bioenergii,
 • inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w zakresie proponowanych regulacji prawnych dotyczących sektora,
 • wspieranie racjonalizacji wykorzystania bioenergii oraz transparentności systemu wsparcia dla sektora,
 • analizowanie rozwoju sektora bioenergii,
 • szkolenie i promocja kadr.

Członkowie Towarzystwa pragną zwrócić uwagę nie tylko na rolę sektora bioenergii w generowaniu „zielonych certyfikatów”, ale również rozwoju gospodarczego kraju przy równoczesnym wypełnianiu zobowiązań zrównoważonego rozwoju i strategii Unii Europejskiej. Za niezbędne uważamy podjęcie publicznej debaty nad kierunkami rozwoju mixu energetycznego Polski w tym mixu OZE, jak również podjęcia działań analizujących efektywność obecnego modelu wsparcia odnawialnych źródeł energii na bazie partycypacji każdego z użytkowników energii w kosztach rozwoju i promocji OZE w Polsce. Towarzystwo pragnie zwrócić uwagę, że najwyższe ryzyko inwestycyjne podjęte przez przedsiębiorców dla realizacji celów i zadań wyznaczonych w strategiach i ustawach związanych ze zrównoważonym rozwojem i wykorzystaniem OZE nie zostaje zrekompensowane, a pomoc publiczna przeznaczana na rozwój sektora nie dociera i nie wspiera przedsiębiorców ponoszących najwyższe ryzyko inwestycyjne.

W imieniu Zarządu,
Jan Bocian
Prezes

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych