Szanowni Państwo,

pod koniec ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012  w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 315 z 14. 11. 2012, str. 1). Przepisy nowej ustawy przewidują kontynuację wspierania poprawy efektywności energetycznej, polegającą na dalszym funkcjonowaniu systemu – wydawanych przez Prezesa URE – świadectwach efektywności energetycznej – popularnie zwanych: „białymi certyfikatami”, jednakże opartego na istotnie odmiennych od dotychczasowych warunkach.

Celem seminarium, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest analiza rozwiązań nowej ustawy
o efektywności energetycznej, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie nowego stanu prawnego ze stanem obecnym, w szczególności
w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o wydanie tych świadectw, a także reguł pomocy publicznej w obszarze kumulacji wsparcia, których spełnienie jest w obecnym stanie prawnym, jednym z warunków uzyskania świadectwa efektywności energetycznej.

Prowadzący w sposób usystematyzowany przedstawią Państwu różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego” i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w obszarze prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej.
W szczególności omówione zostaną regulacje prawa krajowego i unijnego w zakresie pomocy publicznej, które mają wpływ na poziom możliwego do uzyskania wsparcia w obszarze „białych certyfikatów”.

Przepisy nowej ustawy przewidują wprowadzenie, wynikającego z zapisów Dyrektywy 2012/27/UE, nowego obowiązku sporządzania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. W trakcie seminarium zostaną omówione kwestie dotyczące uwarunkowań prawnych w tym obszarze.

Kolejnym istotnym zagadnieniem podlegającym regulacjom nowej ustawy są zmiany w zakresie  wyznaczania podstawy obowiązku, polegającego obecnie w zamyśle prawodawcy na uzyskaniu oszczędności energii finalnej, a także zmiany dotyczące sposobu i zasad realizacji tego obowiązku,
w tym poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Założeniem prowadzących szkolenie jest, aby wiedza zdobyta w tym względzie podczas seminarium, pozwoliła podmiotom zobowiązanym w racjonalny sposób zaplanować działania mające na celu wywiązanie się z tego obowiązku.

Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia będą mieć więc istotne znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać z systemu wsparcia, uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym przepisami uchwalonej ustawy.

Mocą nowelizacji przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzony został nowy rodzaj praw majątkowych przysługujących biogazowniom rolniczym (tzw. „błękitne certyfikaty”). Prowadzący omówią zasady wywiązania się z obowiązku pozyskiwania nowego rodzaju praw majątkowych.

Odpowiadając na oczekiwania sygnalizowane przez uczestników rynku, Zespół powermeetings.eu przygotował kolejną edycję specjalistycznego seminarium:

Efektywność energetyczna – aktualne zasady uzyskiwania wsparcia, obowiązkowy audyt, intensywność pomocy publicznej, realizacja obowiązku, błękitne certyfikaty,

które odbędzie się 6 czerwca 2017 w Warszawie

W trakcie seminarium szczegółowo analizowane będą kwestie takie jak:

 • główne założenia nowej ustawy o efektywności energetycznej – nowy system wsparcia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – analiza porównawcza,
 • zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – charakterystyka dotychczas obowiązującego i nowego stanu prawnego,
 • reguły kumulacji pomocy inwestycyjnej – koszty kwalifikowane, a także intensywność pomocy w świetle regulacji rozporządzenia GBER oraz Wytycznych Komisji – w kontekście przesłanek warunkujących uzyskanie świadectw efektywności energetycznej,
 • realizacja obowiązku – zasady rozliczenia obowiązku za rok 2016 – główne zagadnienia problemowe – prawidłowe ustalenie podstawy obowiązku,
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw – podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do ustawy o efektywności energetycznej,
 • „stare” i „nowe” świadectwa efektywności energetycznej – skutki zmiany definicji dla funkcjonowania systemu,
 • katalog przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej – stan dotychczasowy a stan nowy,
 • „błękitne certyfikaty” – nowy rodzaj praw majątkowych, nowe zasady realizacji obowiązku.

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

6 czerwca 2017
8:45 - 9:00

Rejestracja

9:00 - 11:00

Dotychczasowa a nowa ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. – różnice pomiędzy dotychczasowym a nowym stanem prawnym.

 

Pozyskanie wsparcia – jak uzyskać świadectwo efektywności energetycznej – porównanie stanu poprzedniego i obecnego.

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:00

Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemów wsparcia – dotychczasowe a nowe zasady realizacji.

 

Konsekwencje zmian ustawodawczych dla funkcjonowania rejestru świadectw pochodzenia (RŚP), w tym dla obrotu „białymi certyfikatami” na rynku praw majątkowych prowadzonym przez TGE.

 

Prawa majątkowe jako wymierna korzyść z uczestnictwa w systemie wsparcia.

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 – 15:45

Realizacja przedsięwzięcia jako warunek konieczny uzyskania wsparcia.

 

Audyty energetyczne przedsiębiorstw – podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do  ustawy o efektywności energetycznej.

 

Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji.

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prowadzący

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Marek Zawiska

Ekspert ds. efektywności energetycznej, wieloletni pracownik URE

Absolwent wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni pracownik URE, współautor komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autor artykułów poświęconych problematyce dotyczącej orzecznictwa prawnego na rynku paliw i energii.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

890

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:

 • 890,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 30 maja 2017
 • 1 090,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 31 maja 2017
 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na seminarium jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmianw programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

2

location

Lokalizacja

Warszawa Centrum

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży