W oczekiwaniu na regulacje dotyczące wprowadzenia struktur typu REIT.

W oczekiwaniu na regulacje dotyczące wprowadzenia struktur typu REIT.

Struktury typu REIT, nazwane w projekcie polskiej Ustawy SRWN (Spółki Rynku Wynajmu Nieruchomości) są zazwyczaj spółkami publicznymi, notowanymi na Giełdzie.

 

 

 

 

 

 

W październiku ubiegłego roku został ogłoszony pierwszy projekt Ustawy o spółkach typu REIT, polska nazwa SRWN (Spółki Rynku Wynajmu Nieruchomości). Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich aktywnych uczestników obszaru rynku nieruchomości: inwestorów, firm obsługujących, rynku kapitałowego. Projekt został poddany konsultacjom społecznym i resortowym.  Zostały zgłoszone liczne uwagi i strona rządowa przychylając się do zasadności wielu z nich potwierdziła dalsze prace nad nowym projektem tej Ustawy. Mamy nadzieję na wprowadzenie nowej legislacji jeszcze w tym roku.

Regulacja dotycząca wprowadzenia struktur typu REIT jest oczekiwana przez polski rynek. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce należy do liczących się i atrakcyjnych rynków europejskich. Przez ostatnie 25 lat rozwijał się dynamicznie z minimalnym udziałem krajowych inwestorów. Wprowadzenie systemowych i sprawdzonych rozwiązań może być pierwszym krokiem do zmian w obszarze inwestowania z korzyścią dla polskich inwestorów i polskiej gospodarki.

Struktury typu REIT inwestują w nieruchomości już zbudowane i w wynajęte, z obowiązkiem wypłaty większości zysku (nie mniej niż 80%) poprzez dywidendę. Fakt obowiązku regularnej wypłaty dywidendy w tak dużej wysokości jest wyznacznikiem bezpieczeństwa inwestowania w REIT’y. Mogą być one bardzo dobrą alternatywą dla lokat i obligacji. Dodatkowym elementem chroniącym interes inwestorów są rygorystyczne zapisy dotyczące głównie zasad inwestowania i zasad wypłaty dywidendy wprowadzone w formie odrębnej ustawy. REIT’y są zwolnione z podatku dochodowego, natomiast kolejnym, rygorystycznym warunkiem jest opodatkowanie wszystkich kwot wypłacanych w formie dystrybucji zysków dla inwestorów (dywidendy).

Struktury typu REIT, nazwane w projekcie polskiej Ustawy SRWN (Spółki Rynku Wynajmu Nieruchomości) są zazwyczaj spółkami publicznymi, notowanymi na Giełdzie. Kapitał zebrany na Giełdzie pozwala na zainwestowanie w duży, zróżnicowany portfel nieruchomości komercyjnych i zapewnienie transparentności i odpowiedniego nadzoru. Zebranie tego kapitału poprzez Giełdę oznacza większą dostępność do inwestowania w nieruchomości dla mniej zamożnych Inwestorów.

Korzyści dla polskiej gospodarki są nie do przecenienia: upowszechnienie tej formy inwestycji wśród inwestorów indywidualnych, pobudzenie gospodarki, zwiększenie zaangażowania polskiego kapitału prywatnego w sektorze nieruchomości, zdominowanym obecnie przez inwestorów zagranicznych, rozwój rynku kapitałowego, a także zwiększenie ilości miejsc pracy w tym sektorze. Jednym słowem wprowadzenie struktur typu REIT otworzy nowe możliwości dla polskich inwestorów i będzie stanowiło wyrównanie szans w porównaniu do innych krajów unii europejskiej, w których REIT’Y funkcjonują. Inwestycje w nieruchomości są inwestycjami długoterminowymi i mogą stanowić alternatywne źródło inwestycji dla oszczędności polskich obywateli, co oznacza zdrowszy wzrost gospodarczy, może pomóc rozwiązać problem przyszłych emerytur oraz zwiększyć udział polskiego kapitału w inwestycjach.

Aby przybliżyć możliwości wynikające z planowanej legislacji przeanalizujmy kilka cyfr. Wg NBP wartość polskiego rynku nieruchomości komercyjnych to około 200 mld PLN. Udział polskich inwestorów na tym rynku stanowi około 5% w ogólnym wolumenie transakcji. Zważywszy na wysokość oszczędności Polaków w depozytach, która wg NBP wynosi około 700 mld PLN, uaktywnienie małej części tej kwoty poprzez inwestycje w REIT’y pozwoli zwiększyć znacząco udział polskich inwestorów i polskiego kapitału w sektorze nieruchomości. Należy zaznaczyć, że część inwestorów zagranicznych obecnych na polskim rynku to właśnie podmioty typu REIT, inwestujące w nieruchomości komercyjne w Polsce.

REIT’y działają ma świecie od lat 60-tych, obecne są w 36 krajach na Świecie, a w 13 w Europie. Na innych rynkach efekty z upowszechniania tej formy inwestycji są widoczne od wielu lat. Szacowana wielkość globalnego rynku to 1,7 bln$, z czego 60% stanowi rynek amerykański. Około 75% funduszy emerytalnych na świecie inwestuje w nieruchomości. Na przykład na rynku amerykańskim 70 mln amerykanów, (także poprzez fundusze inwestycyjne i emerytalne) zainwestowało część swoich oszczędności w REIT’y. Stanowi to około 2/3 gospodarstw domowych. Skumulowana średnioroczna stopa zwrotu w latach 1971-2015, wraz z wypłatą dywidendy, wyniosła 11,4 %. Szacuje się wartość rynku pracy stworzony przez REIT 100 mld $ dla 1,8 mln osób.

W kolejnych artykułach będziemy przybliżać praktyczne informacje na temat REIT, dotyczące polskiej legislacji oraz przedstawiać rozwiązania praktyczne z innych krajów europejskich.

 

Autor: Małgorzata Kosińska, Prezes Stowarzyszenia REIT Polska

Stowarzyszenie REIT Polska jest konsultantem społecznym w procesie legislacyjnym. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy ekspertów związanych z  rynkiem nieruchomości. Jego misją jest inicjowanie oraz wspieranie działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia członków organizacji: konsultantów, prawników, doradców na rynkach finansowych i innych profesjonalistów związanych z rynkiem nieruchomości. Zadanie, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie, to między innymi prowadzenie działań edukacyjnych oraz stworzenie platformy komunikacji dla wszystkich uczestników rynku.

29 marca 2017 roku Stowarzyszenie wraz z firmą powermeetings.eu organizuje w Warszawie kolejną konferencję pt. REIT/SRWN nowy model inwestowania w nieruchomości. Wydarzenie adresujemy do wszystkich animatorów rynku nieruchomości zainteresowanych jego rozwojem.