Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się nowych aktów wykonawczych do Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii dotyczących zagadnienia biomasy lokalnej, przygotowaliśmy dla Państwa kolejną odsłonę specjalistycznego seminarium:

Biomasa w Ustawie o OZE – najnowsze akty wykonawcze,
które odbędzie się  27 kwietnia 2017 w Warszawie

Celem spotkania jest przybliżenie zagadnień związanych z nowelizacjami Ustawy o odnawialnych źródłach energii ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych do art. 61 i art. 119 i 119a w kontekście wymagań odnośnie dokumentowania biomasy na cele energetyczne, rodzajów biomasy lokalnej i obowiązku spalania biomasy lokalnej – wpływ zmian na funkcjonowanie systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii

Seminarium poprowadzi inż. Aleksandra Świerczewska, Ekspert ds. systemów wsparcia                      

Prowadząca w przystępny sposób przedstawi zawiłości związane z dokumentowaniem biomasy oraz odpowie na Państwa pytania związane z praktycznym stosowaniem przepisów.


Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

 • najważniejsze definicje:

          – „instalacja odnawialnego źródła energii”,
– „biomasa lokalna”
– „dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego”,
– „hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii”,
– „drewno energetyczne”;

 • najistotniejsze zmian ustawy OZE;
 • nowe zasady realizacji obowiązku w zakresie obowiązku umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego:
 • zmiany w systemie świadectw pochodzenia;
 • nowy rodzaj świadectw pochodzenia;
 • procedura wydawania świadectw pochodzenia;
 • najnowsze wzorów wniosków o wydanie świadectw pochodzenia;
 • „nowe” obowiązki – biomasa lokalna, drewno energetyczne, biomasa „zanieczyszczona”;
 • delegacja ustawowa z art. 61
 • nowy obowiązek biomasy lokalnej a dotychczasowego obowiązku biomasy „agro”;
 • delegacje ustawowe art. 119 i art. 119a;

Powyższe szkolenie jest kolejnym z cyklu spotkań poświęconych zapisom zmieniających się w ostatnim czasie uregulowań prawnych, łącznie z przepisów prawa energetycznego, Ustawy o OZE oraz zagadnień poświęconych biomasie przeszkoliliśmy już kilka tysięcy specjalistów z branży.

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

30 marca 2017

Rejestracja

Ustawa o OZE – najważniejsze definicje

 • „instalacja odnawialnego źródła energii”,
 • „biomasa lokalna”
 • „dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego”,
 • „hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii”,
 • „drewno energetyczne”;
 • ustawa OZE – najistotniejsze zmiany;

Przerwa kawowa

Obowiązek zakupu art. 42;

Nowe zasady realizacji obowiązku w zakresie obowiązku umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego:

 • zasady ustalania podstawy wolumenu energii elektrycznej podlegającej obowiązkowi;
 • wyodrębnienia „obowiązku biogazowego”;
 • rodzaje świadectw pochodzenia podlegających umorzeniu – art. 46a i art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii;

Lunch

„stary” i „nowy” mechanizm wsparcia w świetle ostatnich zmian ustawy

 • w tym okres wsparcia w „starym” i „nowym” systemie – zmiany;
 • system wsparcia – gwarancje pochodzenia a obowiązki „biomasowe”;
 • zmiany w systemie świadectw pochodzenia;
 • nowy rodzaj świadectw pochodzenia;
 • procedura wydawania świadectw pochodzenia;
 • nowe elementy wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia oraz ich znaczenia dla przebiegu postępowania administracyjnego;
 • najnowsze wzory wniosków o wydanie świadectw pochodzenia;

Przerwa kawowa

„nowe” obowiązki – biomasa lokalna, drewno energetyczne, biomasa „zanieczyszczona”;

 • delegacja ustawowa z art. 61 – projekt rozporządzenia ws w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii
 • nowy obowiązek biomasy lokalnej a dotychczasowy obowiązek biomasy „agro”;
 • delegacje ustawowe art. 119 i art. 119a;
 • projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego.

Prowadząca

mgr inż. Aleksandra Świerczewska

Ekspert ds. systemów wsparcia

Aleksandra Świerczewska, absolwentka Wydziału Kształtowania i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, wieloletni pracownik URE.

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:

 • 890,00 PLN netto + VAT dla uczestników VI Forum Biomasy w Białymstoku
 • 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 20 kwietnia 2017
 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 21 kwietnia 2017
 • Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na szkolenie jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmianw programie szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży